Autonòmiques

Home / Ajudes / Autonòmiques

Ajudes Públiques de la Comunitat Valenciana

Beneficis Autonòmics per a les famílies nombroses de la Comunitat Valenciana.

Educació

Convocatòria de beques vigents en matèria de menjador, transport, llibres, materials i necessitats educatives especials per a alumnes d’escoles infantils, centres no universitaris, centres universitaris i de formació professional, estudis a l’estranger.

CONVOCATÒRIES VIGENTS

Ajudes per a alumnes en el seu últim any d’Universitat Pública

Beneficiaris:
Podrà sol·licitar les beques per a la finalització d’estudis universitaris l’alumnat al qual li resti un màxim de 24 crèdits per finalitzar els seus estudis universitaris en el curs acadèmic 2018-2019 en les universitats públiques que integren el Sistema Universitari Valencià, o dels seus centres públics adscrits , i estigui matriculat en crèdits que corresponguin a la tercera i / o successives matrícules.

Termini de sol·licitud:
A partir del dia 13 de setembre i fins al proper 15 d’octubre es podran sol·licitar els ajuts

Más info ací

CONVOCATÒRIES FORA DE TERMINI

Ajudes al menjador i transport

Beneficiaris:

  • Alumnes de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria dels centres de titularitat de la Generalitat.
  • Alumnat dels centres específics d’Educació Especial de titularitat de la Generalitat.
  • Alumnat de tercer nivell d’educació infantil de primer cicle dels centres que participen en el programa d’incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d’Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

Termini de sol·licitud
Els terminis ordinaris de presentació seran des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució (7 de juny) fins a la finalització del període de formalització de la matrícula si continua en el mateix centre, o durant el període de formalització de la matrícula en el cas que canviï de centre educatiu.

Fiscalitat

Els que a 31 de desembre de 2017 tinguessin el títol de família nombrosa expedit per l’òrgan territorial competent, poden deduir 300 euros (quan es tracte de família nombrosa de categoria general) o 600 euros (quan es tracte de família nombrosa de categoria especial).

Què passa si estic esperant rebre el meu títol?

Així mateix, tindran dret a aquesta deducció aquells contribuents que, reunint les condicions per a l’obtenció del títol de família nombrosa en la data de la meritació de l’impost, hagen presentat, amb anterioritat a aquella data, sol·licitud davant l’òrgan competent per a l’expedició del dit títol .

(En aquest cas, si es denega la sol·licitud presentada, el contribuent haurà d’ingressar la quantitat indegudament deduïda, junt amb els corresponents interessos de demora, en la forma establerta per la normativa estatal reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.)

Quins requisits he de complir?

La suma de base liquidable general i de l’estalvi no pot superar aquests límits: Família nombrosa de categoria especial, 30.000 euros en tributació individual o 50.000 en tributació conjunta. Família nombrosa de categoria general, 25.000 euros en tributació individual o 40.000 en tributació conjunta.

Campanya deduccions Renda 2017 (per a l’any 2019)

En aquesta campanya de la Renda 2019 així com per al pròxim any, les famílies nombroses i amb discapacitats podran sol·licitar-les noves deduccions anticipades de l’IRPF que inclou la reforma fiscal i que de fet ja han sol·licitat 120.500 contribuents de manera telemàtica.

Les deduccions es calcularan de forma proporcional al nombre de mesos en què es compleixin de forma simultània els requisits previstos, i tindran com a límit per a cadascuna, les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat social i mutualitats meritades en cada període impositiu.

Si vols poder sol·licitar aquesta ajuda, hauràs d’emplenar la sol·licitud o el corresponent document a la mateixa web de l’Agència, amb la impressió i signatura per part de tots els sol·licitants.

També la pots demanar trucant al telèfon 901 200 345 aportant l’import de la casella 490 de la declaració del IRPF de 2017 , oa ​​qualsevol oficina de l’Agència Tributària el formulari que s’ha d’emplenar i imprimir des de la pàgina d’Internet de l’Agència Tributària. Un cop imprès l’han de signar tots els sol·licitants.

Si es tingués dret a la deducció respecte de diversos ascendents o descendents amb discapacitat, el citat límit s’aplicarà de forma independent respecte de cada un d’ells.

Especialitats
L’ajuda es pot Tramiteu mitjançant transferència bancària, prèvia sol·licitud a través de la presentació del formulari 143, amb les següents modalitats:

a) Col·lectiva: Haurà de presentar per tots els sol·licitants que puguin tenir dret a la deducció. L’abonament de la deducció íntegra s’efectuarà a qui figuri com a primer sol·licitant, que haurà de complir els requisits en el moment de presentar la sol·licitud.

b) Individual: S’ha d’abonar a cada sol·licitant la quantitat que resulti de dividir l’import que sigui procedent, entre el nombre de contribuents que puguin tenir dret a la deducció.

En ambdós supòsits, els sol·licitants han d’estar en possessió del títol de família nombrosa o del certificat oficial del grau de discapacitat del descendent i / o ascendent.

Oci

Les famílies nombroses poden tenir un carnet jove de forma gratuïta. ACÍ pots veure com aconseguir-ho.

Habitatge

Obert termini de sol·licitud fins al 6 d’agost.

Com sol·licitar-la?

ALTRES AJUDES

Ajuts Pla Renhata

Taxes i impostos

Reducció en taxes públiques ( exàmens oficials, llicències i titulacions ).

Reducció de les taxes per a exàmens oficials de la Junta Qualificadora , llicències de caça i pesca , titulacions oficials com Patró de Iot o embarcacions d’esbarjo

El govern autonòmic de la Comunitat Valenciana preveu l’aplicació d’un tipus impositiu inferior (4%) en l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) per la adquisicions d’habitatges que vagen a constituir la vivenda habitual d’una família nombrosa, sempre que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi de l’Impost sobre la Renda de les persones Físiques del subjecte passiu, el seu cònjuge, els descendents i els ascendents dels anteriors que convisquen amb ells, així com de les altres persones que vagen a habitar en l’habitatge, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut a la data de la meritació, no excedeixi, en conjunt, de 45.000 euros.

Veure normativa

Si és el cas compleix amb aquests requisits, pot sol·licitar el benefici fiscal quan s’elabori l’escriptura de compra de l’immoble. Poden informar-se del seu cas particular a la delegació provincial de l’Agència Tributària.

Consulta al teu Ajuntament les bonificacions. consultar

Transport

Ofereix un descompte en tots els títols, si la família nombrosa és de categoria general s’aplica un 20% i si és especialment un 50% .

Ofereix un descompte acumulable a tots els títols de FGV (excepte Zona A, TAM – Metropolitana) si la família nombrosa és de categoria general s’aplica un 20% i si és especialment un 50%.

EMT

Descompte a família nombrosa empadronades a València d’un 20% si és de categoria general i un 50% si és especial.

Gaudeix dels avantatges de ser família nombrosa

Col·laboradors

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Diputación de Alicante
Ayuntamiento de Alicante
Ayuntamiento de Elche
Concejalía de Participación Ciudadana
Federación Española de Familias Numerosas
El Teléfono de la esperanza
Organización Recicla-Alicante