Estatals

Home / Ajudes / Estatals

Ajudes Públiques Estatals

Aprofita els beneficis que l’Estat proporciona a les famílies nombroses de tot Espanya amb independència de la comunitat autònoma en què resideixin.

Transports

Els membres de les famílies nombroses gaudiran d’una reducció del 5% si estan classificades en la categoria general i d’un 10% , en la categoria especial, sobre les tarifes per serveis regulars nacionals de transport aeri.

Reducció del 20% si estan classificades en la categoria general, i d’un 50% a la categoria especial, sobre les tarifes existents per la utilització de les línies regulars de transport marítim de cabotatge.

Les anteriors bonificacions s’aplicaran, també en idèntiques quanties, respecte del transport de mobles i altres estris per raó de canvi de domicili, quan es realitzi dins dels trajectes especificats en l’apartat anterior.

En relació amb el requisit previ a l’expedició del bitllet s’ha d’entendre que, tractant-se de beneficiaris de bonificacions per família nombrosa, l’empleat de l’empresa naviliera o de l’agència ha de demanar dels interessats la presentació del títol oficial de família nombrosa o document que acrediti fefaentment aquesta condició i la categoria en què es classifica.

20% o 50% de descompte, segons categoria general o especial, en RENFE i en transport per carretera . Acumulable a altres descomptes.

Ferrocarrils RENFE: Per tenir dret a l’aplicació dels descomptes previstos en aquest article, els interessats hauran de presentar, quan se’ls sol·liciti, el corresponent títol oficial de família nombrosa o document que acrediti fefaentment aquesta condició i la categoria en què la mateixa es classifica.

Ferrocarrils de la Generalitat: Metro València ofereix un descompte sobre el preu de la tarifa ordinària segons el tipus de bitllet i si la família nombrosa és de categoria general o de categoria especial.

La línia de transport metropolità d’Alacant (TRAM) , ofereix descomptes segons el tipus de bitllet per a les famílies nombroses. Aquest descompte no s’aplica sobre el bitllet d’anada i tornada, ni sobre altres tarifes integrades o no, com ara l’abonament transport jove, el metro bus, etc ..

Habitatge

Accés a mesures de suport per a famílies nombroses en situació de vulnerabilitat en relació amb el seu habitatge habitual ( Fons Social d’Habitatges i altres mesures de protecció per a famílies amb dificultats en el pagament de deutes hipotecaris).

És una tarifa social per la qual s’aplica a certs col·lectius, entre ells les famílies nombroses, per ser considerats d’especial protecció. Suposa un descompte en el preu de l’electricitat i altres mesures de protecció. Als consumidors vulnerables se’ls aplicarà un 25% i als de vulnerabilitat severa un 40%. En el cas que estiguin sent atesos pels Serveis Socials el descompte s’amplia al 50%.

Tota la informació sobre els requisits, documentació a presentar … la trobareu ací

Bonificació del 45% en les quotes a la Seguretat Social en contractar una persona per cura dels fills i de la llar. El requisit és que els dos progenitors treballin fora de casa, llevat que es tracti de famílies de categoria especial.

Educació

La condició de família nombrosa es tindrà en compte en els processos públics regulats per barems, com en beques de l’administració o en l’admissió d’alumnes de les etapes obligatòries en centres escolars sostinguts amb fons públics.

Descompte del 50% o exempció total en taxes i preus públics d’àmbit educatiu, com a drets d’examen o matrícules universitàries. A més d’en les taxes d’accés a les proves de selecció per a l’ingrés en la funció pública.

 • En tots els règims, nivells i cicles tindrà lloc una exempció del 100 per cent als membres de les famílies nombroses classificades en la categoria especial i una bonificació del 50% per als de categoria general de les taxes o preus públics que es s’apliquin als drets de matriculació i examen, per expedició de títols i diplomes acadèmics, docents i professionals, i qualssevol altres taxes o preus públics establerts en el citat àmbit.
 • Quan el beneficiari d’una prestació per infortuni familiar, concedida per l’assegurança escolar, sigui membre d’una família nombrosa, la quantia d’aquesta prestació s’incrementarà en un 20% per a les de categoria general i en un 50% per a les de categoria especial.

S’atorgarà un subsidi a les famílies nombroses que tinguin al seu si fills discapacitats o incapacitats per treballar que presentin necessitats educatives especials associades a la discapacitat .

Oci i Cultura

Descompte en l’entrada a museus de tot Espanya que siguin titularitat de l’Estat.

Llistat de museus amb descompte aplicable:

 • Museu Arqueològic Nacional (Madrid)
 • Museu Nacional i Centre d’Invest. d’Altamira (Santillana del Mar)
 • Museu Nacional d’Arqueologia Subaquàtica, ARQUA (Múrcia)
 • Museu del Vestit. CIPE. (Madrid)
 • Museu Nacional d’Arts Decoratives (Madrid)
 • Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries “González Martí” (València)
 • Museu Nacional d’Escultura (Valladolid)
 • Museu del Greco (Toledo)
 • Museu Casa de Cervantes (Valladolid)
 • Museu Nacional d’Art Romà (Mèrida)
 • Museu Sefardita (Toledo)
 • Museu Sorolla (Madrid)
 • Museu Nacional d’Antropologia (Madrid)
 • Museu Cerralbo (Madrid)
 • Museu Romàntic (Madrid)
 • Museu d’Amèrica (Madrid)
 • Museu Nacional de Reproduccions Artístiques (Madrid)
 • Museu del Teatre (Ciutat Real)
 • Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia (Madrid)
 • Museu Nacional del Prat (Madrid)
 • Museu Thyssen Bornemisza (Madrid)
 • Museu Lázaro Galdiano (Madrid)

NOTA: Al marge d’aquests museus de titularitat estatal, que estan obligats a aplicar el descompte o gratuïtat que estableix la Llei (Llei 40/2003 de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses), molts altres museus autonòmics, provincials, municipals, o fins i tot de titularitat privada, apliquen algun tipus de descompte a les famílies nombroses. Atès que són casos particulars, s’aconsella a la família consultar sempre a les taquilles de cada museu.

Deduccions Fiscals

Deducció específica per a famílies nombroses, que pot aplicar-se en la Declaració de la Renda o rebre el seu abonament per anticipat a raó de 100 euros mensuals. ( model 143 )

 • Deducció de 1.200 € per família nombrosa general
 • Deducció de 2.400 € per a les de categoria especial
 • Deducció de 1.200 € per a famílies amb fills amb discapacitat

Totes les deduccions són acumulables entre si en cas que es donin diversos d’aquests supòsits. Per beneficiar-se’n cal estar en actiu en la Seguretat Social, tot i que en el cas de ser família nombrosa, també s’aplica a aturats que estiguin cobrant subsidi i a pensionistes.

Tota la informació sobre els requisits i documentació a presentar la trobareu ací

El lloc on sol·licitar-la és en qualsevol delegació o administració de l’Agència Tributària. Consulta tots els centres als quals pots acudir a la Comunitat Valenciana ací

* També existeix una deducció de 1.200 € per a monoparentals amb dos fills sempre que no es percebi prestació per aliments de l’altre progenitor.

És una deducció adreçada a dones amb fills / es menors de 3 anys, que realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mútua. Aquesta pot aplicar-se en la Declaració de la Renda (deducció de 1.200 €) o rebre el seu abonament per anticipat a raó de 100 euros mensuals. ( model 140 )

Tota la informació sobre els requisits i documentació a presentar la trobareu ací

 1. De forma telemàtica a través d’Internet, a la Seu electrònica de l’Agència Tributària ( agenciatributaria .gob.es ).
 2. De forma telefònica (901 200 345)

De forma presencial mitjançant lliurament directe en qualsevol delegació o administració de l’Agència Tributària. Consulta tots els centres als quals pots acudir a la Comunitat Valenciana ací

Treball

Període de descans que té tota persona treballadora en els casos de part, adopció o acolliment, sense perdre els seus drets salarials ni laborals. Són 16 setmanes ininterrompudes de durada, ampliables en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor i en el cas de part, adopció o acolliment múltiple, per cada menor, a partir del segon.

Tota la informació sobre els requisits i documentació a presentar la trobareu ací .

El lloc on sol·licitar-la és en les oficines de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Consulta tots els centres als quals pots acudir a la Comunitat Valenciana ací.

Des de l’1 de gener de 2017, el permís de paternitat és de 28 dies per a tots els pares, amb independència que siguin família nombrosa o no, encara que en el cas de part múltiple el permís s’amplia a dos dies per cada fill a partir del segon.

Tota la informació sobre els requisits i documentació a presentar la trobareu ací oa l’900.166.565

El lloc on sol·licitar-la és en les oficines de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)

A partir del 5 de juliol Notícies trobades de 2018 podran gaudir de 5 setmanes de paternitat (en comptes de 4).

La durada del permís de paternitat és de 5 setmanes. A comptar a partir de la finalització del permís de naixement (2 dies ampliables a 4 si cal desplaçament). Ja que aquest permís per naixement, és diferent i independent.

En el cas de bessons el permís de paternitat s’amplia 2 dies més. Si són trigèmins en 4 dies, si són quadrigèmins en 6 dies, etc.

Així mateix, s’incorpora també una altra novetat respecte a aquests permisos: la possibilitat que els funcionaris públics que tinguin un fill puguin agafar-se les cinc setmanes de permís sense l’obligació de fer-ho de forma simultània a la mare. D’aquesta manera, podran gaudir de la seva baixa després de les 16 setmanes de la mare, ampliant el període total de tots dos progenitors a 21 setmanes.

Més informació ací

Permís que la persona treballadora per compte d’altri sol·licita a l’empresa la suspensió del contracte durant un període de temps determinat (sent d’un màxim de 2 anys), però conservant el dret preferent per reingressar en aquesta empresa. Per als supòsits; la cura de fills menors de tres anys biològics, per adopció o acolliment i la cura de familiars fins al 2n grau.

Característiques.

 • No té dret a rebre cap salari per part de l’empresa.
 • Se li reserva el seu lloc de treball durant el primer any d’excedència, en el cas de família nombrosa, la reserva del seu lloc es mantindrà durant 15 o 18 mesos, segons sigui de categoria general o especial. Transcorregut aquest termini se li reserva un lloc de treball dins el mateix grup professional o categoria equivalent.
 • El temps d’excedència computa a l’hora d’explicar l’antiguitat de la persona treballadora a l’empresa.
 • Té dret a assistir a cursos de formació professional als quals haurà cridar la seva empresa, especialment quan vagi a incorporar-se al treball.
 • Aquesta excedència pot gaudir de forma fraccionada.

Dret a prestació.

Es té dret a una prestació no econòmica de la Seguretat Social per filla o fill a càrrec consistent en el dret a que es consideren els dos primers anys de la seva excedència (i en els casos de família nombrosa, segons la categoria, general o especial, 30 o 36 mesos, respectivament) com a temps cotitzat a la Seguretat Social, quan hagi d’accedir a alguna prestació per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat de la Seguretat Social.

Dret de la persona treballadora pot demanar aquesta reducció de jornada, quan:

 • Tingui la guarda legal i la cura directa d’una o d’un menor de 8 anys,
 • Tingui la guarda legal i la cura directa d’una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que no realitza una activitat retribuïda,
 • Tingueu la cura directa d’una persona familiar fins al segon grau de parentiu (àvies o avis d’ambdós cònjuges, nétes i néts, mare, pare, germanes o germans, cònjuge, filles o fills, cunyades o cunyats, sogres o sogres ), i que per la seva edat o per tenir un accident o patir una malaltia, no pugui valer-se per si mateixa i no treballi.
 • El temps mínim que es pot reduir la persona treballadora la seva jornada és d’una vuitena part de la jornada i com a màxim la meitat.

La persona treballadora, dona o home, té dret a decidir l’horari i la durada del permís. Els convenis col·lectius podran establir criteris per a la concreció horària d’aquesta reducció de jornada, en atenció als drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral de la persona treballadora i les necessitats productives i organitzatives de les empreses. Haurà d’avisar a l’empresa amb una antelació de 15 dies, precisant la data d’inici i finalització del permís.

El salari es redueix en proporció a la part de la jornada que deixa de treballar. Les cotitzacions realitzades durant els dos primers anys de reducció de jornada per cura de menor i durant el primer any de reducció de jornada per cura de persona familiar o amb discapacitat, es computaran incrementades fins al 100% del que hagués cotitzat la jornada completa de cara a futures prestacions de Seguretat Social, jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat.

Més informació ací

Se sol·licitarà en els supòsits de lactància del fill / a o menor acollit fins que compleixi 9 mesos. La treballadora podrà estar fora del lloc de treball una hora, que pot repartir-se en dues fraccions. La durada d’aquest permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de part, adopció o acolliment múltiple. Durant el temps que duri el permís per lactació segueix rebent tot el seu salari.

La persona que exerceixi aquest dret, per la seva voluntat, pot:

 • Substituir aquest dret per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat.
 • Acumular-en jornades completes, en els termes previstos en la negociació col·lectiva o en l’acord a què arribi amb l’empresària o amb l’empresari respectant, si escau, el que estableix aquella.

On es demana?
El permís es demana en el mateix centre de treball. El treballador o treballadora haurà d’avisar de la seva reincorporació a la jornada ordinària amb 15 dies d’antelació.

És un dret pel qual les persones treballadores progenitores, adoptants o acollidores poden reduir la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari, per a la cura, durant el temps de la seva hospitalització i tractament continuat, de fills/es o menors d’edat al seu càrrec afectats per càncer o per qualsevol malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura de manera directa, contínua i permanent, fins que compleixi 18 anys.

Aquesta reducció de jornada pot portar amb si una prestació econòmica de la Seguretat Social per compensar la pèrdua d’ingressos que pateixen les persones progenitores, adoptants o acollidores que redueixen la jornada de treball, amb la consegüent disminució del seu salari . La prestació consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora que estigui establerta per a la prestació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals i en proporció a la reducció que experimenti la jornada de treball.

Taxes

Exempció en les taxes d’expedició del DNI o passaport, tant en noves emissions com en cas de renovació per caducitat, robatori o pèrdua. Més informació ací

L’article 5. de la Llei 1/1996, d’assistència jurídica gratuïta, reconeix la possibilitat que els pares de família nombrosa de Categoria Especial puguin rebre assistència jurídica gratuïta.

Per a això, han de sol·licitar-la, amb antelació al judici, davant la Comissió d’Assistència Jurídica, que “podrà concedir excepcionalment, mitjançant resolució motivada, el reconeixement del dret a les persones els recursos i ingressos, fins i tot superant els límits que preveu l’article 3, no excedeixin del quàdruple del salari mínim interprofessional “.

La decisió es prendrà “en atenció a les circumstàncies de família del sol·licitant, nombre de fills o familiars al seu càrrec, estat de salut, obligacions econòmiques que sobre ell pesin, costos derivats de la iniciació del procés o altres d’anàloga naturalesa, objectivament avaluades , i, en tot cas, quan el sol·licitant tingui la condició d’ascendent d’una família nombrosa de categoria especial “.

En cas de ser beneficiaris de justícia gratuïta, les famílies nombroses de categoria especial quedarien també exemptes , com a tals, del pagament de les taxes judicials.

Més informació ací.

Impostos

Per ser família nombrosa tens dret a una reducció de l’impost de matriculació del 50% sobre la base imposable de la taxa, per a les famílies nombroses, sempre que es compleixin els requisits següents:

 • El vehicle ha de ser nou.
 • Capacitat entre 5 i 9 places.
 • La matriculació ha de ser a nom del pare, la mare o tots dos conjuntament.
 • Hauran d’haver transcorregut almenys 4 anys des de la matriculació d’un altre vehicle a nom del pare o la mare (excepte supòsit de sinistre total)
 • El vehicle en qüestió no pot ser objecte de transmissió entre vius durant els 4 anys següents a la data de matriculació.

Model de sol·licitud 05

Instruccions per a emplenar model.

Naixement, adopció o acolliment

En supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en casos de mares amb discapacitat igual o superior al 65%. És una prestació econòmica de pagament únic a preu fet que es reconeix pel naixement o adopció de fill en famílies nombroses o que, amb tal motiu, adquireixin aquesta condició, en famílies monoparentals i en els casos de mares que pateixin una discapacitat igual o superior al 65%, sempre que no se superi un determinat nivell d’ingressos segons renda. No es reconeix la prestació en els supòsits d’acolliment familiar.

 

 

 

 

Consisteix en una assignació econòmica per cada fill menor de 18 anys o major d’aquesta edat i que estigui afectat per una discapacitat en grau igual o superior al 65%, a càrrec del beneficiari, sigui quina sigui la naturalesa legal de la filiació, així com pels menors al seu càrrec en règim d’acolliment familiar, permanent o guarda amb fins d’adopció.

Es tracta d’una ajut econòmic , de pagament únic, quan el nombre de filles o fills que neixen en un part o que s’adopten simultàniament sigui igual o superior a dos.

La prestació econòmica tracta de cobrir la pèrdua d’ingressos que es produeix, quan la treballadora és declarada en situació de suspensió del contracte de treball per risc durant l’embaràs, en els supòsits en què, havent de canviar de lloc de treball o d’activitat per un altre compatible amb el seu estat, el canvi no sigui tècnicament o objectivament possible o no pugui raonablement exigir-se per motius justificats.

Tota la informació sobre els requisits i documentació a presentar la trobareu ací

El lloc on sol·licitar-la és en les oficines de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Consulta tots els centres als quals pots acudir a la Comunitat Valenciana ací.

Gaudeix dels avantatges de ser família nombrosa

Col·laboradors

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
Diputación de Alicante
Ajuntament d’Alacant
Ajuntament d’Elx
Ajuntament de Crevillent
Regidoria de Participació Ciutadana
Federación Española de Familias Numerosas
El Telèfon de l’esperança
Organització Recicla-Alacant