Beniarres

Impost de Béns Immobles (Ordenança actualitzada el 19/01/2010)

3.- Famílies nombroses. En aplicació de l'article 74.4 de la LRHL els subjectes passius que, en el moment de la meritació, ostentin la condició de titulars de família nombrosa, conforme el que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, i la resta de normativa concordant, gaudiran, d'una bonificació del 50% o del 90% en la quota integra de l'impost corresponent a l'habitatge habitual de la família.
A tal efecte, s' entendrà per habitatge habitual aquella unitat urbana d' ús residencial, en la qual figura empadronada la família.
Serà requisit per a l' aplicació de la bonificació que el subjecte passiu estigui empadronat al municipi i que presenti la sol.licitud abans de l' inici del període impositiu a partir del qual hagi de produir efectes la bonificació. S' acompanyarà la sol.licitud de la documentació següent:
– Fotocòpia del DNI del subjecte passiu.
– Fotocòpia del carnet o títol de família nombrosa en vigor, expedit per la Generalitat Valenciana.
– Fotocòpia del rebut d'IBI el subjecte passiu del qual haurà de coincidir amb el titular de la família nombrosa.
El percentatge de la bonificació que es mantindrà per a cada any, sense necessitat de reiterar la sol·licitud, si es mantenen les condicions que van motivar la seva aplicació, es determinarà, d'acord, amb la categoria de la família nombrosa, segons s'estableix en el següent quadre:

 

CATEGORIA % BONIFICACIÓ
GENERAL 50%
ESPECIAL 90%

 

ANUNCI D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL (Ordenança actualitzada al 23/12/2019)

Article 1. Fonament jurídic.
L'ús de les facultats concedides als articles 133.2 i 142 de la CE i per l'article 106 de la llei 7/1985, reguladora de bases de règim local i de conformitat amb el que disposen els articles del 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest ajuntament modifica la «taxa per prestació del servei de piscina municipal» que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que preveu l'article 57 de l'esmentat text refós aprovat per RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març.

Article 6. Quota tributària.
* Entrada diària.:
– Nens fins a 5 anys: Gratuïta.
– Nens de 6-14 anys: 2'00 €.
– De 15-64 anys: 3'00 €.
– Jubilats, pensionistes, aturats: 1'50 €.
* Bons Temporada:
– De 6-14 anys: 20'00 €.
– De 15-64: 40'00 €.
– Aturats, jubilats i pensionistes: 20'00 €.
– Persones amb diversitat funcional: Gratuït.
– Família nombrosa: 20'00 €.
NOTA: ELS ANYS D' EDAT SERAN COMPUTABLES EN L' ANY NATURAL.