Ja han eixit les Ajudes per a reformar la vivenda de la Generalitat

28 d’abril 21

Si residixes en una vivenda que té més de 20 anys i reformaràs banys y/o cuina la Generalitat Valenciana a través del seu Pla Renhata convoca ajudes per a subvencionar estes inversions. Coneix tots els detalls sobre l’ajuda en este article. La Generalitat Valenciana posa en marxa la quinta edició del Pla Renhata un pla dirigit a ajudes per a reformes de bany, cuina i també aquelles obres per a facilitar l’accessibilitat per a persones amb dificultats de mobilitat. Se subvencionaran obres de fins a 12.000 euros i el termini per a sol·licitar-les conclourà el 20 de maig. Termini: A partir del 20 d’abril i fins al 20 de maig

QUANT PUC REBRE

Les ajudes seran d’un mínim de 2.000 i poden arribar fins als 12.000 euros

QUI POT BENEFICIAR-SE

Podrà ser beneficiària qualsevol persona física que siga propietària, usufructuària o arrendatària d’una vivenda situada a la Comunitat Valenciana. Poden optar a estes ajudes tant les obresque ja estiguen concloses com aquelles actuacions no iniciades, o no acabades, que estiguen en projecte o que estiguen en curs en el moment de la sol·licitud.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

_Reforma dels quarts humits (cuines, banys, neteges, llavadors) per a adequar-los a les condicions actuals d’habitabilitat i sostenibilitat. _Reforma de la vivenda per a adaptar-la a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda. Ampliació d’espais de circulació, canvi de portes, instal·lació de senyals acústics o lluminoses. _Instalación de sistemes integrats de domòtica, que milloren l’accessibilitat i l’autonomia en l’ús de la vivenda, a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda.

CONDICIONS DE LA VIVENDA

_Vivienda d’antiguitat superior a 20 anys, excepte en cas d’actuacions d’adaptació de la vivenda per a persones empadronades en la dita vivenda amb diversitat funcional amb grau de discapacitat >33% o majors de 70 anys. _Debe ser residència habitual i permanent del seu propietario/a, inquilino/a o usufructuario/a. (Empadronament amb anterioritat a la sol·licitud de l’ajuda)

COM SOL·LICITAR L’AJUDA

Es realitzarà per mitjà de sol·licitud telemàtica (via web GVA) La solicitud la tramitará un técnico competente (colegiado en su colegio profesional correspondiente).

El solicitante cumplimentará y firmará el Impreso de solicitud.

En la solicitud se indicará si las obras ya están terminadas o bien si están pendientes de iniciar o terminar, debiendo ir acompañada de la documentación que para cada caso se detallada en las bases reguladoras.

QUANT TARDEN A CONTESTAR SI ME LA CONCEDIXEN

El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució serà de sis mesos a comptar a partir de la publicació de la resolució de la convocatòria. Transcorregut este temps sense que s’haja dictat i publicat resolució exprés, les persones sol·licitants podran entendre desestimada la seua sol·licitud per silenci administratiu. Tota la informació podeu consultar-la açi

Font: www.familiasnumerosascv.org