twitter     facebook

Boletín Recicla

recicla alicante 18 

 

El Teu Ajuntament

 

L’ATZÚBIA BENIGEMBLA CONFRIDES LLÍBER RELLEU
AGOST BENIDOLEIG COX MILLENA ROJALS
AGRES BENIDORM CREVILLENT MONFORTE DEL CID ROMANA (LA)
AIGÜES BENIFALLIM QUATRETONDETA MONÒVER SAGRA
ALBATERA BENIFATO DAIA NOVA MONTESINOS SALINES
ALCALALÍ BENIJÓFAR DAIA VELLA MUTXAMEL SANET Y NEGRALS
ALCOSER DE PLANES BENILLOBA DÉNIA MURLA SANT FULGENCI
ALCOLEJA BENILLUP DOLORS MURO D’ALCOI SAN ISIDRE
ALCOI BENIMANTELL ELX NOVELDA SANT JOAN D’ALACANT
ALFAFARA BENIMARFULL ELDA NUCIA (LA) SAN MIGUEL DE SALINES
ALFÀS DEL PI BENIMASSOT FAGECA ONDARA SANTA POLA
ALGORFA BENIMELI FAMORCA ONIL SAN VICENT DEL RASPEIG
ALGUENYA BENISSA FINESTRAT ORBA SAIX
ALACANT BENITACHELL FORMENTERA DEL SEGURA ORXETA SELLA
ALMORADÍ BIAR GATA DE GORGOS ORIOLA SENIJA
ALMUDAINA BIGASTRE GAIANES PARCENT TÀRBENA
ALQUERIA D'ASNAR BOLULLA GORGA PEDREGER TEULADA
ALTEA BUSOT GRANJA DE ROCAMORA PEGO TIBI
ASPE CALP GUADALEST PENÀGUILA TOLLOS
BALONES CALLOSA D'EN SARRIÀ GUARDAMAR DEL SEGURA PETRER TORMOS
BANYERES DE MARIOLA CALLOSA DE SEGURA HONDÓN DE LAS NIEVES PILAR DE LA HORADADA TORREMANZANAS
BENASAU CAMPELLO FONDÓ DE LES NEUS PINOSO TORREVIEJA
BENEIXAMA CAMPO DE MIRRA IBI PLANES VALL D'ALCALÀ (LA)
BENEJÚZAR CAÑADA JACARILLA POBLETS VALL D'EBO (LA)
BENFERRI CASTALLA XALÓ POLOP VALL DE GALLINERA
BENIARBEIG CASTELL DE CASTELLS XÀBIA RAFAL VALL DE LAGUART
BENIARDÁ CATRAL XIXONA RÁFOL D’ALMUNIA VERGER (EL)
BENIARRÉS COCENTAINA L'ORXA REDOVÀ VILAJOIOSA
       

VILLENA

 

En aquest apartat WEB, volem recollir aquells avantatges i beneficis que té una família nombrosa, en l’àmbit públic, en els diferents municipis de la província d’Alacant. No tingues cap dubte que ASAFAN ha estat molt damunt d’aquests avantatges per a les famílies nombroses.
La informació que presentem ha sigut aconseguida gràcies a l’aportació dels socis.

 

 

ATZÚBIA
Impost de béns immobles (actualitzat el 31/12/2009)

3.De conformitat amb l’article 75.4 de la llei 39/1988, els titulars de família nombrosa podran beneficiar-se, prèvia sol·licitud, d’una bonificació de la quota íntegra de l’impost que corresponga a l’habitatge habitual de la dita família nombrosa.

La bonificació de la quota íntegra de l’impost serà:
a) Família nombrosa de tres fills 20%
b) Família nombrosa de quatre fills 30%
c) Família nombrosa de cinc fills 40%
d) Família nombrosa de sis o més fills 50%
Per a gaudir de la mencionada bonificació, els interessats, a fi d’acreditar que reuneixen els requisits, hauran d’aportar la següent documentació:
Fotocòpia compulsada de l’IBI de l’any anterior corresponent a la llar habitual de la família nombrosa.
Fotocòpia compulsada del Títol de Família Nombrosa oficial, expedit per la Conselleria de Serveis Socials u organisme públic competent.
Certificat d’empadronament expedit per l’Ajuntament d’Agost.
4. Les anteriors bonificacions són incompatibles entre si. Els interessats només gaudiran d’una sola bonificació, que serà la que resulte més beneficiosa econòmicament.
Article 5º.- Obligacions formals dels subjectes passius en relació amb l’impost.
1. Segons prevé l’article 77 de la llei 39/1988, l’Ajuntament s’acull mitjançant aquesta ordenança al procediment de comunicació previst en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari el dit procediment de comunicació a l’Administració Cadastral s’efectuarà mitjançant SUMA. Gestió Tributària, mentre es mantinga en vigor a delegació de la Gestió Tributària i Recaptatòria de l’Impost.

Volver

 

AGOST
Impost de béns immobles
BOP 11/junio/2005 (actualitzat el 10 octubre de 2006)

De conformitat amb l’article 75.4 de la llei 39/1988, els titulars de família nombrosa podran beneficiar-se, prèvia sol·licitud, d’una bonificació de la quota íntegra de l’impost que corresponga a l’habitatge habitual de la dita família nombrosa.

La bonificació de la quota íntegra de l’impost serà:

a)Família nombrosa de tres fills 20%
b)Família nombrosa de quatre fills 30%
c)Família nombrosa de cinc fills 40%
d)Família nombrosa de sis o més fills 50%

Per a gaudir de la mencionada bonificació, els interessats, a fi d’acreditar que reuneixen els requisits, hauran d’aportar la següent documentació:

 • Fotocòpia compulsada de l’IBI de l’any anterior corresponent a la llar habitual de la família nombrosa.
 • Fotocòpia compulsada del Títol de Família Nombrosa oficial, expedit per la Conselleria de Serveis Socials u organisme públic competent.
 • Certificat d’empadronament expedit per l’Ajuntament d’Agost.

Les anteriors bonificacions són incompatibles entre si. Els interessats només gaudiran d’una sola bonificació, que serà la que resulte més beneficiosa econòmicament.

Esports BOP 8/setembre/2005 (actualitzat 10/10/2006)
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis en la piscina i instal·lacions esportives municipals a l’aire lliure i la resta d’instal·lacions anàlogues especificades en l’ordenança.
En el cas específic de piscines es reduiran un 50% els passes de temporada, als fills menors de 18 anys, pertanyents a famílies nombroses, prèvia acreditació del Títol de Família Nombrosa davant dels serveis municipals.

Volver

AGRES

Impost de béns immobles (actualitzat BOE Nº 236 de 12/12/2016)

3.- Families nombroses.

En aplicación del artículo 74.4 de la *TRLRHL los sujetos pasivos que, en el momento del devengo, ostentan la condición de titulares de familia numerosa, conforme el que establece la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Families nombroses, RD 1621/2005 y Orden de la Consejería de Bienestar Social de 21 de septiembre de 2007 y otra normativa concordante, disfrutarán, de una bonificación en la cuota integra del impuesto correspondiente a la vivienda habitual de la familia. A tal efecto, se entiende por vivienda habitual aquella unidad urbana de uso residencial destinada exclusivamente a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del sujeto pasivo y su familia. Se presume que la vivienda habitual de la familia numerosa es aquella en que figura empadronada la familia. En el supuesto de que el sujeto pasivo beneficiario sea titular de más de un inmueble radicado al municipio, la bonificación quedará referida a una única unidad urbana, siempre que, además, constituya la vivienda habitual de la unidad familiar o de la mayor parte de la misma, sin que pueda disfrutar de más de una bonificación aunque fueran diversas las viviendas que dispusiera el sujeto pasivo o su familia. Será requisito para la aplicación de la bonificación a que se refiere este apartado que el valor catastral de la vivienda habitual de la unidad familiar esté individualizado. Será requisito para la aplicación de la bonificación que el sujeto pasivo esté empadronado al municipio y tiene que presentar la suele•licitud antes del inicio del periodo impositivo a partir del cual tenga que producir efectos la bonificación.

Se acompañará a la solicitud la siguiente documentación:

 • Fotocopia del DNI del sujeto pasivo.

• Fotocopia del Carné o título de familia numerosa en vigor, expedido por la Generalitat   Valenciana.

• Fotocopia del recibo de IBI el sujeto pasivo tendrá que coincidir con el titular de la familia numerosa.

• Certificado de empadronamiento. El porcentaje de la bonificación para las Families nombroses será del 50%.

Volver

AIGÜES
Impost de béns immobles
BOP. 70/2003, DE 26 DE MARZO(actualitzat el31 de enero de 2006)

3. Impost de béns immobles BOP. 70/2003, de 26 de març (actualitzat el 31 de gener del 2006)

3.1 En aplicació de l’art. 75.4 de llei 39/1988, tindran dret a una bonificació del 90% per cent de la quota íntegra de l’impost aquells subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa, respecte als immobles de què siguen titulars en règim de propietat i que tinguen la condició d’habitatge habitual de la unitat familiar.
3.2 L’expressada bonificació tindrà duració indefinida si es mantenen les condicions que serveixen de base i serà compatible amb qualsevol altre beneficiari fiscal que pogueren afectar els mateixos immobles respecte d’atributs locals, autonòmics o estatals.
3.3 Les bonificacions establertes en el present article tindran caràcter pregat i es concedirà quan procedisca a instància de part prèvia acreditació del compliment dels requisits establerts, mitjançant l’aportació dels documents següents:

a) Títol de Família Nombrosa vigent.
b) Darrer rebut de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana que la seua bonificació se sol·licita.
c) Acreditació que la totalitat de la unitat familiar que dóna dret a la bonificació es troba empadronada a l’immoble.
d) Certificat municipal d’inexistència d’infracció urbanística que afecte el referit immoble.

3.5 Les sol·licituds per a reconeixement de la bonificació es presentaran en SUMA Gestió Tributària, en virtut de la delegació de la gestió del dit tribut efectuada per aquest ajuntament.

Volver

ALBATERA
Bonificaciones en el Recibo del Agua
sesión plenaria 29/septiembre/2006 (actualitzat el 10 octubre de 2006)
Bonificacions en el rebut de l’aigua. Sessió plenària 29/setembre/2006 (actualitzat el 10 d’octubre del 2006)

L’ajuntament ha acordat aplicar bonificacions en el rebut de l’aigua a les famílies nombroses albateranes. Les rebaixes aplicades aniran des del 10% fins al 90% del cost total del consum per unitat familiar.

La mesura, promoguda pel Grup Municipal Socialista, va ser aprovada en sessió plenària celebrada el passat 29 de setembre.

Procediment:

Els interessants en acollir-se a aquesta nova línia d’ajudes hauran d’acreditar, aportant la documentació oficial preceptiva, que formen una família nombrosa, en qualsevol de les seues categories, i que es troben empadronats al municipi. Aquests dos són els únics requisits exigits, donat que es busca que les bonificacions beneficien a totes les llars amb més de dos fills o amb dos, sempre que un d’aquests patisca cap deficiència o minusvàlua física o mental.

Volver

ALCALALÍ
Impost de béns immobles
(actualitzat el 31/03/2003)

5.L’ajuntament podrà aprovar en aplicació de l’article 75.4 de llei 39/1988 una bonificació de fins al 90% de la quota íntegra a favor d’aquells subjectes passius que ostenten la condició de titular de família nombrosa. Aquesta bonificació només serà aplicable a l’habitatge que constituïsca la residència habitual del contribuent i s’aplicarà per un període de dos anys, havent de sol·licitar-se i renovar-se la bonificació si persisteixen les circumstàncies que van donar dret a la bonificació.

Volver

ALCOCER DE PLANES
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios de la piscina municipal e instalaciones deportivas, (actualitzat BOE Nº 245 de 23/12/2015)

con la redacción que a continuación se recoge:

Cuota tributaria. La cuota tributaria será la que resulte de la aplicación de la siguiente tarifa:

a) Bono anual:

 Niños hasta 4 años: gratis.

Niños de 5 a 8 años: 20€.

 Mayores de 8 años: 40€.

Families nombroses: Bono 20 euros persona mayor y 10 euros menores. 

Volver

ALCOY/ALCOI
Impost de béns immobles
(actualitzat el 15 enero de 2007) (http://www.alcoy.es/)
BBonificació del 75% de la quota íntegra de l’impost que grava la llar habitual d’aquells subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa.

Documentació a aportar:

a) Títol de Família Nombrosa vigent.
b) Últim rebut de l’impost sobre béns immobles que la seua bonificació se sol·licita.
c) Constatació que el subjecte passiu es troba empadronat a l’immoble que la seua bonificació sol·licita.

Per a gaudir de la present bonificació, els béns immobles que constituïsquen la residència habitual dels subjectes passius hauran de:
-Ser béns immobles urbans.
-Tindre un tipus d’ús residencial conformement a la classificació feta per la normativa cadastral.
-El seu valor cadastral no superarà l’import de 55.000€.

En tot cas, la present bonificació farà efectes en el període següent a aquell en què tinguera la condició de titular de família nombrosa.

 Volver

ALFAZ DEL PI
Impost de béns immobles
(actualitzat el 26 Diciembre 2013)

2. Bonificació a favor d’aquells subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa.

En virtut d’allò que s’estableix en l’article 74.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, els subjectes passius que ostenten, en la data de la meritació, la condició de titulars de família nombrosa d’acord amb allò que s’estableix en la Llei 40/2003 de 18 de novembre de Protecció de les Famílies Nombroses i la resta de normativa concordant tindran dret a una bonificació de la quota íntegra de l’impost corresponent a la llar habitual.

S’entendrà per llar habitual aquella unitat urbana d’ús residencial destinada exclusivament a satisfer la necessitat permanent de llar del subjecte passiu i la seua família. Es presumirà que la llar habitual de la família nombrosa és aquella en què figura empadronada la família.

En el suposat que el subjecte passiu beneficiari siga titular de més d’un immoble radicat en el municipi, la bonificació quedarà referida a una única unitat urbana, sempre que, a més, constituïsca la llar habitual de la unitat familiar, sense que puga gaudir-se de més d’una bonificació.

Serà requisit que el subjecte passiu estiga empadronat en el municipi.

El sol·licitant haurà d’aportar:

Sol·licitud de la bonificació, pel subjecte passiu de l’impost, identificant l’immoble i declamant que és la seua llar habitual.
Còpia del DNI del subjecte passiu.
Còpia del document de propietat de l’immoble i del IBI
Còpia del Títol de Família Nombrosa.
Certificat d’empadronament.

Els originals dels documents anteriors s’han de presentar juntament amb les còpies, a l’objecte que se procedeix a la compulsa d’aquestes.

Amb caràcter general, l’efecte de la concessió de la bonificació començarà a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no tindrà caràcter retroactiu.

La bonificació té caràcter pregat i ha de sol·licitar-se quan s’obtinga el Títol de Família Nombrosa i cada vegada que es procedisca a la seua renovació. Una vegada atorgada la bonificació, aquesta es mantindrà fins a la finalització de la vigència del Títol de Família Nombrosa, sempre que es mantinguen les condicions que motivaren la seua aplicació. No obstant això, la bonificació finalitzarà d’ofici, en el període impositiu següent al qual es deixe d’ostentar la condició de família nombrosa.

El percentatge de bonificació es determinarà d’acord amb la categoria de la família nombrosa:

Categoria General: 30% bonificació.
Categoria Especial: 90% bonificació.

Les famílies nombroses de Categoria General en les que algun membre posseïsca una discapacitat major o igual del 33% se’ls aplicarà la bonificació corresponent a les famílies nombroses de Categoria Especial, el 90%. Hauran de presentar juntament amb la documentació necessària corresponent el Certificat de Discapacitat atorgat per l’administració competent.

El gaudi d’aquesta bonificació serà compatible amb la bonificació per a habitatges de protecció oficial prevista en l’article 73.2 del R.D. Legislatiu 2/2004 i que es regula en l’apartat següent d’aquesta ordenança.

ALACANT

Impost de béns immobles (actualitzat el 31 julio de 2006) (http://www.alicante.es/es/contenidos/tributos-municipales)


Requisit

L’habitatge per al qual se sol·licita el benefici ha de ser el domicili habitual del titular de família nombrosa. El titular de la família nombrosa haurà de ser també el subjecte passiu de l’Impost de béns Immobles, és a dir, el rebut ha de figurar al seu nom.
«Art. 4º.2.1.- Bonificacions per a subjectes passius titulars de família nombrosa. En virtut a allò que s’estableix en l’article 74.4 TRLHL, s’estableix a una bonificació de fins al 56% en la quota íntegra de l’impost, per als subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa, respecte a la llar que constituïsca la seua residència habitual, entenent-se com a tal, aquella en què figure empadronat.

El percentatge de bonificació aplicable variarà en funció del nombre de fills compresos en el Títol de Família Nombrosa i del valor cadastral de la llar a la qual siga aplicable, segons el següent quadre:
2 o 3 FILLS 4 FILLS 5 o 6 FILLS

VALOR CADASTRAL % BONIF. % BONIF. % BONIF.

FINS A 25.000,00 € 46% 51% 56%
DES DE 25.000,01 FINS A 30.000 € 45% 50% 55%
DES DE 30.000,01 FINS A 40.000 € 44% 49% 54%
DES DE 40.000,01 FINS A 50.000 € 43% 48% 53%
DES DE 50.000,01 FINS A 60.000 € 42% 47% 52%
DES DE 60.000,01 FINS A 70.000 € 41% 46% 51%
DES DE 70.000,01 FINS A 80.000 € 40% 45% 50%
DES DE 80.000,01 FINS A 90.000 € 39% 44% 49%
DES DE 90.000,01 FINS A 100.000 € 38% 43% 48%
DES DE 100.000,01 FINS A 110.000 € 37% 42% 47%
DES DE 110.000,01 FINS A 120.000 € 36% 41% 46%
DES DE 120.000,01 FINS A 130.000 € 35% 40% 45%
DES DE 130.000,01 FINS A 140.000 € 34% 39% 44%
DES DE 140.000,01 FINS A 150.000 € 33% 38% 43%
MÉS DE 150.000 € 32% 37% 42%

La bonificació serà d’aplicació als exercicis econòmics on la data de meritació estiguera en vigor el Títol de Família Nombrosa aportat per l’interessat.

Aquest benefici, que té caràcter pregat, es concedirà quan escaiga, a instàncies de part. S’ha de sol·licitar quan s’obtinga el Títol de Família Nombrosa i cada vegada que es procedisca a la seua renovació.

La petició haurà de formalitzar-se abans que finalitze el període voluntari del període impositiu en el qual es pretenga la seua aplicació (abans del 15 de març). Per a les peticions presentades una vegada ha passat aquest termini, els efectes de la bonificació es produiran a partir del període impositiu següent. Amb la seua petició, el subjecte passiu haurà d’adjuntar la següent documentació:

Fotocòpia compulsada del Títol de Família Nombrosa.
DNI del titular del rebut i fotocòpia.
Últim rebut de l’IBI pagat.

El gaudi d’aquesta bonificació serà compatible amb la bonificació per a habitatges de protecció oficial prevista en l’article 73.2 TRLHL. (Art. 4º.1.2., d’aquesta ordenança).»
Procediment:

Podrà sol·licitar la bonificació a l’Ajuntament d’Alacant, concretament al Registre General amb adreça: Plaça Ajuntament, 1-03002, aportant:
-fotocòpia i original del Títol de Família Nombrosa
-fotocòpia i original del DNI del titular del rebut
-últim rebut de contribució pagat.
-instància

Més informació: 965149383 - 965149384 – 965149385

Patronat d’esports (actualitzat el 31 juliol del 2006) (http://www.alicante.es/deportes/home.html)

Bonificacions:
S’aplicarà una bonificació del 50% sobre els preus establerts amb caràcter general, en els següents casos:
Els alumnes que acrediten la pertinença a família nombrosa. Aquesta bonificació s’elevarà fins al 75% en el cas de famílies amb més de tres fills.
En el cas de matriculació simultània de dos germans, resultarà bonificada la matriculació del germà menor.
Tarifes d’aigües
A les famílies que acrediten la seua condició de nombroses se les aplicaran els mateixos preus que als clients d’ús domèstic però aplicant els límits de consum trimestral i els seus equivalents mensuals del següent quadre:

LÍMITS CONSUM PER A TARIFA FAMÍLIES NOMBROSES

3 fills

fills

5 fills

6 fills o més

De 0 a 9 m3 al trimestre

De 0 a 9 m3   al trimestre

De 0 a 9 m3  al trimestre

De 0 a 9 m3  al trimestre

De 10 a 35 m3   al trimestre

De 10 a 40 m3   al trimestre

De 10 a 45 m3   al trimestre

De 10 a 50 m3   al trimestre

De 36 a 72 m3 al trimestre

De 41 a 84 m3 al trimestre

De 46 a 96 m3 al trimestre

De 51 a 108 m3 al trimestre

De 73 m3 al trimestre en endavant

De 85 m3 al trimestre en endavant

De 97 m3 al trimestre en endavant

De 109 m3 al trimestre en endavant

 

Els requisits per a acreditar la condició de família nombrosa i per a beneficiar-se d’aquesta tarifa especial són:

 • Estar en possessió del Títol de Família Nombrosa que concedeix la Conselleria de Benestar Social.
 • La bonificació per Família Nombrosa només serà d’aplicació a la llar habitual.
 • Tindre domiciliat el rebut.

 

Volver

 

ALMORADÍ
Impost de béns immobles(actualitzat el 28/12/2010)

3. En aplicació de l’article 74.4 de la TRLRHL els subjectes passius que, en el moment de la meritació, ostenten la condició de titulars de família nombrosa, conforme amb allò que s’estableix en la Llei 40/2003 de 18 de novembre de Protecció de les Famílies Nombroses i la resta de normativa concordant tindran dret a una bonificació de la quota íntegra de l’impost corresponent a la llar habitual. 

S’entendrà per llar habitual aquella unitat urbana d’ús residencial destinada exclusivament a satisfer la necessitat permanent de llar del subjecte passiu i la seua família. Es presumirà que la llar habitual de la família nombrosa és aquella en què figura empadronada la família.

En el suposat que el subjecte passiu beneficiari siga titular de més d’un immoble radicat en el municipi, la bonificació quedarà referida a una única unitat urbana, sempre que, a més, constituïsca la llar habitual de la unitat familiar, sense que puga gaudir-se de més d’una bonificació.
Serà requisit que el subjecte passiu estiga empadronat en el municipi.

El sol·licitant haurà d’aportar:

Fotocòpia del DNI del subjecte passiu.

Fotocòpia del carnet o Títol de Família Nombrosa en vigor, expedit per la Generalitat Valenciana.

Fotocòpia del rebut del IBI que el subjecte passiu haurà de coincidir amb el titular de la família nombrosa.

Certificat d’empadronament.

El percentatge de la bonificació que es mantindrà fins a la finalització de la vigència del títol, sense necessitat de reiterar la sol·licitud per a cada any, sempre que es mantinguen les condicions que motivaren la seua aplicació. Es determinarà d’acord amb la categoria de la família nombrosa:

 

CATEGORIA DE LA FAMÍLIA % BONIFICACIÓ
GENERAL                       25%
ESPECIAL                      50%

 Patronat de Sports:(actualitzat el 30/12/2003)

6). Els alumnes menors de 16 anys inscrits en les escoles esportives o cursos de natació que acrediten pertànyer a una família nombrosa, tindran una reducció del 25% de la quota de l’activitat.

Volver

 

ALTEA
Impost de béns immobles (actualitzat el 23/12/2008)

4

En aplicació de l’article 74.4 de la TRLRHL els subjectes passius que, en el moment de la meritació, ostenten la condició de titulars de família nombrosa, conforme amb allò que s’estableix en la Llei 40/2003 de 18 de novembre de Protecció de les Famílies Nombroses i la resta de normativa concordant tindran dret a una bonificació de la quota íntegra de l’impost corresponent a la llar habitual.
S’entendrà per llar habitual aquella unitat urbana d’ús residencial destinada exclusivament a satisfer la necessitat permanent de llar del subjecte passiu i la seua família. Es presumirà que la llar habitual de la família nombrosa és aquella en què figura empadronada la família.
En el suposat que el subjecte passiu beneficiari siga titular de més d’un immoble radicat en el municipi, la bonificació quedarà referida a una única unitat urbana, sempre que, a més, constituïsca la llar habitual de la unitat familiar, sense que puga gaudir-se de més d’una bonificació.
Serà requisit que el subjecte passiu estiga empadronat en el municipi.
El sol·licitant haurà d’aportar:
Fotocòpia del DNI del subjecte passiu.
Fotocòpia del carnet o Títol de Família Nombrosa en vigor, expedit per la Generalitat Valenciana.
Fotocòpia del rebut del IBI que el subjecte passiu haurà de coincidir amb el titular de la família nombrosa.
Certificat d’empadronament.
El percentatge de la bonificació que es mantindrà fins a la finalització de la vigència del títol, sense necessitat de reiterar la sol·licitud per a cada any, sempre que es mantinguen les condicions que motivaren la seua aplicació. Es determinarà d’acord amb la categoria de la família nombrosa:


CATEGORIA DE LA FAMÍLIA % BONIFICACIÓ
GENERAL                           20%
ESPECIAL                           50%

Volver 

 

ASP
Impost de béns immobles
(actualitzat el 9 enero de 2007) (http://www.ayto-villadeaspe.es/home.html)
Tindran dret a una bonificació en la quota íntegra de l’impost aquells subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa, respecte als immobles que siguen titulars en règim de propietat i que tinguen la condició d’habitatge habitual de la unitat familiar. El percentatge de bonificació aplicable variarà en funció de la categoria que tinga assignada com a família nombrosa, segons el següent quadre:

Categoría de Família Nombrosa

Percentatge de bonificació

Especial

90 %

General

70 %

 

Para gozar de la presente bonificación, el valor catastral del bien inmueble que se solicita bonificar no podrá superar el importe de 42.500 euros cuando la categoría de la Familia Numerosa sea «General», y de 46.000 euros cuando la categoría sea «Especial», los cuales se actualizarán anualmente con arreglo al coeficiente que fije la Ley de Presupuesto Generales del Estado para el I.B.I. La bonificación, que se concederá por un periodo máximo de dos ejercicios, será de aplicación a los ejercicios económicos en cuya fecha de devengo estuviere en vigor el Título de Familia Numerosa aportado por el interesado, siempre y cuando no se produzca variación en la normativa aplicable. Transcurrido dicho periodo máximo, los Interesados deberán hacer nueva petición, acompañando la documentación que en el párrafo siguiente se indica.
Procedimiento
Este beneficio, que tiene el carácter de rogado, se concederá cuando proceda, a instancia de parte, debiendo solicitarse cuando se obtenga el Título de Familia Numerosa. En todo caso, la presente bonificación surtirá efectos en el periodo siguiente a aquél en el que se hubiera presentado la solicitud de bonificación. Con su petición, el sujeto pasivo deberá adjuntar la siguiente documentación:
a). Fotocopia compulsada del Título de Familia Numerosa vigente.
b). Último recibo del I.B.I. cuya bonificación se solicita.
La Administración instructora del expediente aportará al mismo Certificado de Convivencia de la unidad familiar.
El disfrute de esta bonificación será compatible con la bonificación para viviendas de protección oficial prevista.

Se debe solicitar el descuento del I.B.I. en la oficina del Suma en la C/ Honda, nº 2, teléfono: 965292000 -

Horario: ** De 8,30 a 14:00 horas de lunes a viernes
** De 16:30 a 19 horas los últimos jueves de enero, febrero, marzo, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre, así como el 10 de diciembre

 

B) Bonificaciones Tasa Servicio Agua Potable

1)

Per a gaudir de la present bonificació, el valor cadastral del bé immoble que se sol·licita bonificar no podrà superar l’import dels 42.500 euros quan la categoria de la família nombrosa siga «general», i de 46.000 euros quan la categoria siga «especial», els quals s’actualitzaran anualment amb arranjament al coeficient que fixe la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’IBI. La bonificació, que es concedirà per un període màxim de dos exercicis, serà d’aplicació als exercicis econòmics que en la seua data de meritació estigués en vigor el Títol de Família Nombrosa aportant per l’interessat, sempre que no es produïsca variació en la normativa aplicable. Transcorregut el dit període màxim, els interessats hauran de fer una nova petició, acompanyant la documentació que el següent paràgraf s’indica:
Procediment:
Aquest benefici, que té caràcter pregat, es concedirà quan escaiga, a instàncies de part. S’ha de sol·licitar quan s’obtinga el Títol de Família Nombrosa i cada vegada que es procedisca a la seua renovació. Amb la seua petició, el subjecte passiu haurà d’adjuntar la següent documentació:
Fotocòpia compulsada del Títol de Família Nombrosa.
Últim rebut de l’IBI que la seua bonificació se sol·licita.
L’administració instructora de l’expedient aportarà al mateix Certificat de Convivència de la unitat familiar. El gaudi d’aquesta bonificació serà compatible amb la bonificació per a habitatges de protecció oficial prevista.
S’ha de sol·licitar el descompte de l’IBI a l’oficina de SUMA al carrer Honda, nº2, telèfon 965292000
Horari: de 8:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres. De 16:30 a 19:00 hores els últims dijous de gener, febrer, març, abril, maig, setembre, octubre i novembre, així com el 10 de desembre.
Bonificacions taxa servei d’aigua potable
1) Famílies nombroses:
Tindran dret a una bonificació del 50% de l’import de la quota de consum dels blocs 2, 3 i 4 de la tarifa, fins a un màxim de 50 m3 bimestrals les famílies nombroses de categoria general. Aquells subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa, respecte a la llar que constituïsca la seua residència habitual, entenent-se com a tal, aquella en què figure empadronada la unitat familiar.
La bonificació, que es concedirà per un període màxim de dos exercicis, serà d’aplicació als exercicis econòmics que en la seua data de meritació estigués en vigor el Títol de Família Nombrosa aportant per l’interessat, sempre que no es produïsca variació en la normativa aplicable. Transcorregut el dit període màxim, els interessats hauran de fer una nova petició, acompanyant la documentació que el següent paràgraf s’indica:
Aquest benefici, que té caràcter pregat, es concedirà quan escaiga, a instàncies de part. S’ha de sol·licitar quan s’obtinga el Títol de Família Nombrosa i cada vegada que es procedisca a la seua renovació. Amb la seua petició, el subjecte passiu haurà d’adjuntar la següent documentació:
Fotocòpia compulsada del Títol de Família Nombrosa.
Últim rebut de l’IBI que la seua bonificació se sol·licita.
Per a gaudir de la present bonificació, el valor cadastral del bé immoble que se sol·licita bonificar no podrà superar l’import de 95.000,00 euros quan la categoria de la família nombrosa siga «general» i de 115.000,00 euros quan la categoria siga «especial», els quals s’actualitzaran anualment amb arranjament al coeficient que fixe la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’IBI.
Excepcionalment, aquelles bonificacions concedides fins al 31 de desembre del 2004, i que el seu termini de gaudi concedit siga superior a dos anys, seran revisades cada dos anys per a comprovar que es mantenen les circumstàncies que donaren lloc a la bonificació, cas contrari, es podria revocar la mateixa. Del que ací es diu, i una vegada que entre en vigor, als subjectes passius afectats se’ls donarà avisarà/notificarà per al seu coneixement i efectes oportuns.
Qualsevol canvi quant a la condició de Família Nombrosa haurà de ser notificat a aquest Excel·lentíssim Ajuntament en el termini màxim d’un mes i farà efectes en el període següent.

.

Volver

BANYERES DE MARIOLA
Impost de béns immobles (actualitzat el 11 de diciembre de 2009.)


3. En aplicació de l’article 74.4 de la TRLRHL els subjectes passius que, en el moment de la meritació, ostenten la condició de titulars de família nombrosa, conforme amb allò que s’estableix en la Llei 40/2003 de 18 de novembre de Protecció de les Famílies Nombroses i la resta de normativa concordant tindran dret a una bonificació de la quota íntegra de l’impost corresponent a la llar habitual. 

S’entendrà per llar habitual aquella unitat urbana d’ús residencial destinada exclusivament a satisfer la necessitat permanent de llar del subjecte passiu i la seua família. Es presumirà que la llar habitual de la família nombrosa és aquella en què figura empadronada la família.
En el suposat que el subjecte passiu beneficiari siga titular de més d’un immoble radicat en el municipi, la bonificació quedarà referida a una única unitat urbana, sempre que, a més, constituïsca la llar habitual de la unitat familiar, sense que puga gaudir-se de més d’una bonificació.
Serà requisit per a l’aplicació de la bonificació a què es refereix aquest apartat que el valor cadastral de la llar habitual de la unitat familiar estiga individualitzat. Serà requisit també que el subjecte passiu estiga empadronat en el municipi i haurà de presentar la sol·licitud abans de l’inici del període impositiu a partir del qual haja de produir efectes la bonificació.
S’acompanyarà amb la sol·licitud la següent documentació:
Fotocòpia del DNI del subjecte passiu.
Fotocòpia del carnet o Títol de Família Nombrosa en vigor, expedit per la Generalitat Valenciana.
Fotocòpia del rebut de l’IBI que el seu subjecte passiu haurà de coincidir amb el titular de la família nombrosa.
Certificat d’empadronament.
El percentatge de la bonificació que es mantindrà fins a la finalització de la vigència del títol, sense necessitat de reiterar la sol·licitud per a cada any, sempre que es mantinguen les condicions que motivaren la seua aplicació. Es determinarà d’acord amb la categoria de família nombrosa.


CATEGORIA DE LA FAMÍLIA % BONIFICACIÓ
GENERAL 3 FILLS                                50%
ESPECIAL 4 FILLS                                75%
ESPECIAL 5 FILLS O MÉS                    90%

El valor cadastral no superarà l’import de 46.818,00 euros.

Els límits del valor cadastral de l’immoble seran susceptibles de revisió/modificació en cas de Procediment de Valoració Col·lectiva de Caràcter General.

Volver

 

BENIARRES
Impost de béns immobles(actualitzat el 22/12/2007)

3. En aplicació de l’article 74.4 de la TRLRHL els subjectes passius que, en el moment de la meritació, ostenten la condició de titulars de família nombrosa, conforme amb allò que s’estableix en la Llei 40/2003 de 18 de novembre de Protecció de les Famílies Nombroses i la resta de normativa concordant tindran dret a una bonificació de la quota íntegra de l’impost corresponent a la llar habitual. Gaudiran d’una bonificació de 50% o del 90% en la quota íntegra de l’impost corresponent a la llar habitual de la família. 

S’entendrà per llar habitual aquella unitat urbana d’ús residencial destinada exclusivament a satisfer la necessitat permanent de llar del subjecte passiu i la seua família. Es presumirà que la llar habitual de la família nombrosa és aquella en què figura empadronada la família. Serà requisit per a l’aplicació de la bonificació que el subjecte passiu estiga empadronat en el municipi i que presente la sol·licitud abans de l’inici del període impositiu a partir del qual haja de produir efectes la bonificació.

S’acompanyarà la sol·licitud de la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI del subjecte passiu.
 • Fotocòpia del carnet o Títol de Família Nombrosa en vigor, expedit per la Generalitat Valenciana.
 • Fotocòpia del rebut del IBI que el subjecte passiu haurà de coincidir amb el titular de la família nombrosa.

El percentatge de bonificació es determinarà d’acord amb la categoria de la família nombrosa:

CATEGORIA DE LA FAMÍLIA % BONIFICACIÓ
 
GENERAL        50%
ESPECIAL       90%

Volver

BENIGEMBLA
Impost de béns immobles
(actualitzat el 22 de diciembre de 2004)

3.-En aplicació de l’article 74.4 de la TRLRHL els subjectes passius que, en el moment de la meritació, ostenten la condició de titulars de família nombrosa, conforme amb allò que s’estableix en la Llei 40/2003 de 18 de novembre de Protecció de les Famílies Nombroses i la resta de normativa concordant tindran dret a una bonificació de la quota íntegra de l’impost corresponent a la llar habitual. 

S’entendrà per llar habitual aquella unitat urbana d’ús residencial destinada exclusivament a satisfer la necessitat permanent de llar del subjecte passiu i la seua família. Es presumirà que la llar habitual de la família nombrosa és aquella en què figura empadronada la família.

Serà requisit que el subjecte passiu estiga empadronat en el municipi.

El sol·licitant haurà d’aportar:

 • Fotocòpia del DNI del subjecte passiu.
 • Fotocòpia del carnet o Títol de Família Nombrosa en vigor, expedit per la Generalitat Valenciana.
 • Fotocòpia del rebut del IBI que el subjecte passiu haurà de coincidir amb el titular de la família nombrosa.

El percentatge de la bonificació es mantindrà per a cada any sense necessitat de reiterar sol·licitud si es mantenen les condicions que motivaren a la seua aplicació.

Volver

 

BENIJÓFAR
Impost de béns immobles
(actualitzat el 7 enero de 2008)

Totes les famílies nombroses (categoria general i especial) poden acollir-se al 20% de bonificació de l’Impost de béns Immobles.

Documentació a aportar:

-Fotocòpia del DNI
-Fotocòpia i llibre de família nombrosa
-Últim rebut de l’impost de béns immobles pagat
-Certificat d’empadronament

Les sol·licituds es poden presentar al llarg de tot l’any.

Lloc de presentació:

Delegació SUMA
C/ Rafael Alberti, s/n
03160 ALMORADÍ (Alacant)
Tel. 96 678 17 50

 

Volver

 

BENIDORM
Impost de béns immobles
(actualitzat el 10 enero de 2007) (http://www.benidorm.org)
Tindran dret d’una bonificació del 90% de la quota íntegra de l’impost a favor d’aquelles subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa.

a) La bonificació serà atorgada pel termini d’un any.
b) La seua pròrroga haurà de ser sol·licitada pel contribuent abans de la finalització del període de bonificació, si es té dret per als exercicis següents.
c) La bonificació finalitzarà d’ofici, en el període impositiu següent al que es deixe d’ostentar la condició de família nombrosa.

Per a tindre dret a aquesta bonificació hauran de complir les següent condicions:

1º El valor cadastral de l’habitatge dividit pel nombre de fills serà inferior a 30.000,00€. En cas de tractar-se d’un fill minusvàlid la dita quantitat s’incrementarà fins 45.000,00€. Aquestes quantitats es podran actualitzar anualment en funció de les variacions en les valoracions cadastrals dels habitatges.

2º L’habitatge bonificat només podrà ser la del domicili habitual del subjecte passiu.

3º La unitat familiar del subjecte passiu haurà de tindre uns ingressos inferiors a cinc vegades i mig el salari mínim interprofessional.

El sol·licitant haurà d’aportar:

 • Sol·licitud de la bonificació, pel subjecte passiu de l’impost, identificant l’immobles i declarant que és el seu domicili habitual.Fotocòpia del document de propietat de l’immoble.
 • Certificat de família nombrosa.
 • Certificat del padró municipal.
 • Fotocòpia de la declaració de l’IRPF de la unitat familiar.

A efecte de la concessió de la bonificació començarà a partir de l’exercici a la data de la sol·licitud i no tindrà caràcter retroactiu.
Els beneficis reconeguts en la Llei d’Hisendes Locals o en la present ordenança no seran acumulables.
Ordenança fiscal nombre 35, reguladora de la taxa per prestació del servei d’ensenyança en els conservatoris municipals de música i dansa.
b) B.1. Del 50% de la quota als alumnes menors d’edat que acrediten documentalment pertànyer a una família nombrosa. S’exigirà la seua acreditació mitjançant el Títol de Família Nombrosa en vigor.
B.2. En cas de tractar-se d’una família nombrosa qualificada com a especial d’acord amb l’article 4 de la Llei 40/2003 de protecció a les famílies nombroses, la bonificació arribarà al 100% de la quota, però s’haurà d’acreditar aquesta condició mitjançant el títol corresponent.

Persones beneficiàries per al BONO-ORO:

Per a poder ser beneficiàries, les persones han de figurar i permanèixer donades d’alta en el Padró Municipal d’Habitants de Benidorm.
Grup 1: Les que tinguen acomplits 65 anys d’edat.
Grup 2: Persones amb discapacitat certificada igual o superior al 40%.
Grup 3: Ser membre de família nombrosa de categoria general emparada pel corresponent títol vàlid.
Grup 4: Ser membre de família nombrosa de categoria especial, emparada pel corresponent títol vàlid.

Sobre el preu del bitllet senzill, els grups 1 i 2 es beneficiaran d’una reducció igual o superior al 30% (0,90 € bitllet); el grup 3, del 20% (1,05 € bitllet,) i el grup 4, del 50% aproximadament (0,65 € bitllet), conforme a allò disposat en la Resolució de data 20-12-2011, de la presidenta del Consell d’administració de l’Agència Valenciana de Mobilitat (DOGV, n° 6682, de 30-12-2011).

Documentació necessària. Comuna a totes elles:
1) Fotocòpia compulsada del DNI/NIE (ambdues cares)
2) Una fotografia en color, mida carnet.

Av. Beniardá, 61-13 planta - 03502 BENIDORM (Alacant). Tlfn. 966812505. Fax: 965858393. E-mail: tub@benidorm

Volver

BENILLOBA

Impost de béns immobles(actualitzat el 12/11/2015)

S'estableix una bonificació del 40%, de la quota íntegra de l'impost a favor d'aquells subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa, sempre que reunisquen els següents requisits:

a) Per poder gaudir de la bonificació el bé immoble ha de constituir habitatge habitual del subjecte passiu.
b) La sol·licitud de bonificació haurà de presentar-se abans del primer dia del període impositiu a partir de com haja de fer efectes i anar acompanyada de la següent documentació:

1. Certificat d'empadronament.
2. Últim rebut de l'Impost Sobre Béns Immobles.
3. Llibre família nombrosa

c) La bonificació tindrà caràcter pregat i es concedirà pel temps de vigència del Títol de Família Nombrosa, sempre que no varien les circumstàncies familiars, no tenint caràcter retroactiu, per la qual cosa la bonificació es retirarà, d'ofici, l'any immediatament següent a aquell en el qual el subjecte passiu cessament la seua condició de titular de família nombrosa o deixe de concórrer qualsevol dels requisits exigits.
d) La bonificació es mantindrà per a cada any, sense necessitat de reiterar la sol·licitud, sempre que es mantinguen les condicions que van motivar la seua aplicació.”

Bonificacions

6º.- Taxa per la prestació del servei de la piscina municipal i instal·lacions esportives a l’aire lliure.

S’aplicarà una bonificació en els passes de temporada als titulars de famílies nombroses que retiren tres o més passes en el conjunt familiar amb una bonificació del 25% dels mateixos.

Volver

BENIMANTELL
Impost de béns immobles(actualitzat el 31/12/2008)
En aplicació de l’article 74.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, s’estableix la següent bonificació en la quota íntegra de l’impost sobre béns de naturalesa urbana, a favor d’aquells subjectes que ostenten la condició de titulars de família nombrosa, en els termes següents:

1. El 50 per cent de la quota íntegra, quan la família nombrosa estiga formada per tres fills.
2. El 75 per cent de la quota íntegra, quan la família nombrosa estiga formada per quatre fills.
3. El 90 per cent de la quota íntegra, quan la família nombrosa estiga formada per cinc o més fills.

Només es podrà aplicar aquesta bonificació a la quota íntegra de l’impost que grave el domicili habitual del subjecte passiu. La citada bonificació serà d’aplicació anual, prèvia sol·licitud a les oficines de SUMA-gestió tributària. La precipitada sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:

 • Escrit d’identificació de l’immoble i document acreditatiu de la titularitat de l’immoble.
 • Certificat de família nombrosa.
 • Certificat d’empadronament de la unitat familiar i certificat de convivència.

El termini de gaudi d’aquesta bonificació serà de dos anys. No obstant això, el subjecte passiu podrà sol·licitar la pròrroga del dit termini dins de l’any en què el mateix finalitze, sempre que continuen concorrent els requisits regulats en aquest apartat.

La bonificació es retirarà d’ofici, l’any immediatament següent a aquell en què el subjecte passiu cesse en la seua condició de titular de família nombrosa o deixe de concórrer qualsevol dels requisits exigits.

Volver

BENISSA
Impost de béns immobles
(actualitzat el 31/12/2008)

Bonificació a favor de famílies nombroses:

1) béns immobles que constituïsquen la residència habitual dels subjectes passius que ostenten la condició de titular de família nombrosa, conformement al que es disposa en l’article 74.4 del RDL 2/2004.

1.1) Concessió de la bonificació. La sol·licitud de bonificació haurà d’adjuntar a més de la documentació general exigible la següent documentació conformement al que es disposa en l’article 74.4 del RDL 2/2004, de 5 de març. Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
-Títol de Família Nombrosa vigent (ordre de 2 de febrer del 2000 de la Conselleria de Benestar Social).
-Últim rebut aprovat per l’ajuntament de l’impost sobre béns immobles que la bonificació se sol·licita en posteriors períodes impositius.
-Certificat d’empadronament a nom del subjecte passiu per la constatació que el mateix està empadronat en l’immoble que la bonificació sol·licita.
-Certificat, a nom del subjecte passiu de l’impost, d’estar al corrent de les seues obligacions fiscals amb aquest ajuntament, per a això s’haurà de sol·licitar informe de deutes pendents davant de l’organisme de recaptació SUMA Gestió Tributària i així mateix davant de l’Ajuntament de Benissa.

1.2) Duració de la bonificació. Tindran dret a la present bonificació, en la quota íntegra de l’impost, durant els períodes impositius en els què el subjecte passiu ostenten la titularitat de família nombrosa. En tot cas, la present bonificació farà efectes en el període següent a aquell en el qual s'hi hagués presentat la sol·licitud de bonificació, inclusive l’últim període impositiu en el qual tinguera la condició de titular de família nombrosa.

1.3) Quantia anual de la bonificació. S’estableix una bonificació del 50% de la quota íntegra.

1.4) Beneficiari. La present bonificació serà d’aplicació en la quota de l’Impost sobre béns Immobles que els seus propietaris tinguen la condició de titular de família nombrosa conformement al que es disposa en l’article 7 de la llei 25/1971 i l’ordre de 2 de febrer del 2000 de la Conselleria de Benestar Social, sempre que dits immobles constituïsquen el seu domicili habitual i a tal efecte figuren inscrits en el Padró Municipal d’Habitants.

1.5) Classes i característiques dels béns immobles.

Per a gaudir de la present bonificació els béns immobles hauran de:
-Ser béns immobles urbans.
-Tindre un tipus d’ús residencial, conformement a la classificació feta per la normativa cadastral.
-El seu valor cadastral no superarà l’import de 120.000,00€ en el moment de la sol·licitud.

1.6) Aspectes substantius: no seran beneficiaris aquells propietaris que tinguen la condició de titular de família nombrosa conformement al que es disposa en l’article 7 de la llei 25/1971 i l’ordre de 2 de febrer del 2000 de la Conselleria de Benestar Social, i apareguen com a subjecte passiu en més béns immobles de naturalesa urbana aprovat per aquest ajuntament.

1.7) Manteniment de la bonificació per renovació del Títol de Família Nombrosa. Una vegada concedida la bonificació, per al seu manteniment i aplicació en els exercicis posteriors, finalitzat el termini de validesa de títol de família, haurà d’adjuntar-se la sol·licitud de manteniment de la bonificació per renovació de Títol de Família Nombrosa, a més de la documentació general exigible, la següent documentació, conformement al que es disposa en l’article 74.4 del RDL 2/2004, de 5 de març. Text refós de la llei reguladora de les Hisendes locals.

-Títol de Família Nombrosa vàlid (Ordre de 2 de febrer del 2000 de la Conselleria de Benestar Social).
-Últim rebut de l’impost sobre béns immobles que la bonificació se sol·licita en posteriors períodes impositius.

El termini per a presentar l’anterior documentació acabarà el dia 30 de desembre de l’any anterior a aquell que la bonificació causarà efectes. El seu incompliment determinarà la pèrdua del dret de bonificació en el període impositiu corresponen

 Volver

BENITACHELL
Impost de béns immobles(actualitzat el 23/12/2008)

En virtut d’allò que s’estableix en l’article 74.4 TRLHL, s’estableix a una bonificació de fins al 50% en la quota íntegra de l’impost, per als subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa, respecte a la llar que constituïsca la seua residència habitual, entenent-se com a tal, aquella en què figure empadronat. 

Percentatge de bonificació: 50%
La bonificació serà d’aplicació als exercicis econòmics en la data dels quals de meritació estigués en vigor el Títol de Família Nombrosa aportat per l’interessat.
Aquest benefici, que té caràcter pregat, es concedirà quan escaiga, a instàncies de part. Ha de sol·licitar-se quan s’obtinga el Títol de Família Nombrosa i cada vegada que es procedisca a la seua renovació.
La petició haurà de formalitzar-se abans del 31 de desembre de l’exercici en què vaja a fer efecte la bonificació, o del 31 de maig del mateix any quan s’obtinga el Títol de Família Nombrosa la primera vegada. Amb la seua petició, el subjecte passiu haurà d’adjuntar la següent documentació:

-Fotocòpia compulsada del Títol de Família Nombrosa.
- Còpia de l’últim rebut de l’IBI al qual es pretén aplicar la deducció.
-Certificat d’empadronament a nom del subjecte passiu per a la constatació que el mateix està empadronat a l’immoble que la bonificació sol·licita.
-Certificat, a nom del subjecte passiu de l’impost, d’estar al corrent de les seues obligacions fiscals amb aquest ajuntament, per a això s’haurà de sol·licitar informe de deutes pendents davant de l’organisme de recaptació SUMA Gestió Tributària i així mateix davant l’ajuntament de Poble Nou de Benitatxell.

El gaudi d’aquesta bonificació serà compatible amb la bonificació per a habitatges de protecció oficial prevista en l’article 73.2 del TRLRHL. S’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, la bonificació per a les V.P.O.

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEI D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN EL CENTRE DE FORMACIÓ PERMANENT D’ADULTS DEL POBLE NOU DE BENITATXELL
2.- Famílies nombroses.
Per a les famílies nombroses que aporten la documentació acreditativa corresponent, els alumnes matriculats rebran la següent bonificació:
20% per un membre de la família matriculat.
30% per cadascun dels membres de la família matriculats.
50% per cadascun dels tres o més membres de la família matriculats.

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEI D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS DEL POBLE NOU DE BENITATXELL
2.- Famílies nombroses.
Per a les famílies nombroses que aporten la documentació acreditativa corresponent, els alumnes matriculats rebran la següent bonificació:
20% per un membre de la família matriculat.
30% per cadascun dels membres de la família matriculats.
50% per cadascun dels tres o més membres de la família matriculats.

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEI D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN L’ESCOLA DE MÚSICA DEL POBLE NOU DE BENITATXELL
2.- Famílies nombroses.
Per a les famílies nombroses que aporten la documentació acreditativa corresponent, els alumnes matriculats rebran la següent bonificació:
20% per un membre de la família matriculat.
30% per cadascun dels membres de la família matriculats.
50% per cadascun dels tres o més membres de la família matriculats.

Volver      

BIGASTRO

Impost de béns immobles (actualitzat el 01 de Junio del 2009)
S’acorda una bonificació del 10% de la quota íntegra a favor d’aquells subjectes passius que ostenten la condició de titular de família nombrosa amb 3 fills i del 25% amb 4 o més fills. Així mateix, els subjectes passius vidus o vídues amb 2 fills o més que no superen els 24 anys una bonificació del 10%.

Serà requisit que el subjecte passiu estiga empadronat en el municipi.
El sol·licitant haurà d’aportar:
Fotocòpia del DNI del subjecte passiu.
Fotocòpia del carnet o Títol de Família Nombrosa en vigor, expedit per la Generalitat Valenciana.
Fotocòpia del rebut del IBI que el subjecte passiu haurà de coincidir amb el titular de la família nombrosa.
Aquesta bonificació només serà aplicable sobre l’habitatge habitual de la família i serà aplicable durant el termini de dos anys, havent de renovar-se al final del segon any.
Bonificacions:
Bonificació del 20% de les tarifes per utilització de piscines climatitzades.

Volver      

BIAR
Impuesto sobre bienes inmuebles.(actualitzat el 22 Diciembre de 2004)


Article 8º.- Bonificacions

a) Bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost per als titulars de família nombrosa en el domicili que constituïsca el seu habitual.
Per a la seua percepció serà requisit imprescindible la sol·licitud per part dels interessats, deixant de percebre la mateixa quan es perga la condició de família nombrosa, el que s’haurà de comunicar a l’ajuntament.
b) Bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost per als titulars de VPO, durant els 3 anys posteriors a la bonificació estatal de 3 anys a partir de la qualificació definitiva.

Un requisit imprescindible és la sol·licitud per part de l’interessat. Les bonificacions seran d’aplicació a partir de l’1 de gener del 2005.

Contra l’acte d’elevació definitiva, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar, recurs contenciós-administratiu davant la sala d’allò Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos contats a partir de la publicació d’aquesta resolució.

Bonificacions en aigua (29 d’agost del 2006)

Article 7º.- Bonificacions:
S’estableix una bonificació del 50% en aquesta taxa per a:

 • De 51 a 108 m3 al trimestre
 • De 73 m3 al trimestre en davant
 • De 85 m3 al trimestre en davant
 • De 97 m3 al trimestre en davant
 • De 109 m3 al trimestre en davant

 

Per a les persones que s’indiquen i en les condicions que s’especifiquen:

 • Pensionistes d’invalidesa o jubilació, i persones majors de 65 anys no pensionistes.
 • Vidus/vídues amb 60 anys complits.
 • Joves menors de 30 anys.
 • Famílies nombroses.

En tots els casos s’haurà d’acomplir amb els següents requisits:

Que la renda per càpita no supere el salari mínim interprofessional vigent.

Que el sol·licitant de la bonificació i persones que convisquen amb ell, no conten amb altres béns que els generen ingressos.

A aquests efectes haurà de presentar-se juntament amb la sol·licitud de bonificació l’última declaració efectuada de l’IRPF.

No seran objecte de bonificació cap de les quotes a satisfer pels drets d’enganxe.

Disposició final.
La present modificació de l’ordenança fiscal, entrarà en vigor i serà d’aplicació, a partir de la publicació íntegra del text en el Butlletí Oficial de la Província, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.

Bonificacions d’esports (actualitzat l’11 de novembre del 2010)
A l’alumne que estiga apuntat en més d’una escola esportiva, o la família que tinga més d’un fill en alguna escola municipal, se’ls descomptarà un 10% de l’import de la mensualitat.
Així mateix, la bonificació proposada s’aplicarà també a l’import de les matrícules i als cursos esportius municipals que es realitzen en estiu.

Volver

CALLOSA DEL SEGURA
Impost de béns immobles
 (actualitzat el el 7 de gener del 2008)

Sotes les famílies nombroses (categoria general i especial) poden acollir.se al 50% de bonificació de l’Impost de béns Immobles de la quota íntegra amb valor cadastral inferior a 20.000€

Documentació a aportar:-Fotocòpia del DNI.

 • -Fotocòpia i llibre de família nombrosa.
 • -Últim rebut de l’impost de béns immobles pagat.
 • -Certificat d’empadronament.

Les bonificacions s’atorgaran per un any. S’haurà de tornar a sol·licitar per a anys posteriors.

Lloc de presentació:
Delegació de SUMA
C/ Convent, 14 baix
03360 CALLOSA DEL SEGURA (Alacant)
Tel. 96 675 69 70

 

Volver

CAMPELLO
Impost de béns immobles
(actualitzat el 21 de abril de 2008)
S'estableix a una bonificació en la quota íntegra de l’impost, per als subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa, respecte a la llar que constituïsca la seua residència habitual, entenent-se com a tal, aquella en què figure empadronada la unitat familiar. 

El percentatge de bonificació aplicable variarà en funció del nombre de fills compresos en el Títol de Família Nombrosa i del valor cadastral de la llar a la qual siga aplicable, segons el següent quadre:

Nombre de fills / Percentatge de bonificació
Fins 3 fills / 30%
4 fills / 40%
5 fills / 50%
6 o més fills / 60%

La petició haurà de formalitzar-se abans del 15 d’abril de l’exercici següent a la data d’obtenció o renovació del Títol de Família Nombrosa acompanyada de fotocòpia compulsada del Títol de Família Nombrosa a l’oficina de SUMA, c/ Generalitat, 33.

TARIFA ESPECIAL PER A FAMÍLIES NOMBROSES:
A les famílies que acrediten la seua condició de nombroses se les aplicaran els mateixos preus que als clients d’ús domèstic però aplicant els límits de consum trimestral i els seus equivalents mensuals de la següent taula

LÍMITS CONSUM PER A TARIFA FAMÍLIES NOMBROSES

3 fills

4 fills

5 fills

6 fills o més

De 0 a 9 m3 al trimestre

De 0 a 9 m3   al trimestre

De 0 a 9 m al trimestre

De 0 a 9 m3  al trimestre

De 10 a 35 m3   al trimestre

De 10 a 40 m3   al trimestre

De 10 a 45 m3   al trimestre

De 10 a 50 m3   al trimestre

De 36 a 72 m3 al trimestre

De 41 a 84 m3 al trimestre

De 46 a 96 m3 al trimestre

De 51 a 108 m3 al trimestre

De 73 m3 al trimestre en endavant

De 85 m3 al trimestre en endavant

De 97 m3 al trimestre en endavant

De 109 m3 al trimestre en endavant

Els requisits per a acreditar la condició de família nombrosa i per a beneficiar-se d’aquesta tarifa especial són:

Estar en possessió del Títol de Família Nombrosa que concedeix la Conselleria de Benestar Social.

La bonificació per Família Nombrosa només serà d’aplicació al domicili habitual.Han d’estar al corrent de pagament de les factures i no tindre deutes per qualsevol concepte amb Aigües d’Alacant.
Tindre domiciliat el pagament de les factures.

Una vegada presentada la documentació, la bonificació s’aplicarà a partir de la següent facturació a emetre des de la data de presentació del document.

Tant en els programes municipals d’esports d’estiu com d’hivern, les famílies que d’acord amb la legislació vigent ostenten la condició de nombroses tindran dret a una bonificació del 50% tant en la matrícula com en la taxa anual, per aplicació de principi de capacitat econòmica de les persones obligades a satisfer-les. 

Volver

CASTALLA
Impuesto sobre Bienes Inmuebles(20 de noviembre de 2009)

Bonificacions 

3.- Família nombroses

En aplicació de l’article 74.4 de la TRLRHL els subjectes passius que, en el moment de la meritació, ostenten la condició de titulars de família nombrosa, conforme amb allò que s’estableix en la Llei 40/2003 de 18 de novembre de Protecció de les Famílies Nombroses i la resta de normativa concordant tindran dret a una bonificació del 50% o del 90% de la quota íntegra de l’impost corresponent a la llar habitual, sempre que el valor cadastral d’aquesta no supere l’import de 80.000,00€.

S’entendrà per llar habitual aquella unitat urbana d’ús residencial destinada exclusivament a satisfer la necessitat permanent de llar del subjecte passiu i la seua família. Es presumirà que la llar habitual de la família nombrosa és aquella en què figura empadronada la família.

Serà requisit per a l’aplicació de la bonificació que el subjecte passiu presente la sol·licitud abans de l’inici del període impositiu a partir del qual haja de produir efectes la bonificació. S’acompanyarà a la sol·licitud de la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI del subjecte passiu.
 • Fotocòpia del carnet o Títol de Família Nombrosa en vigor, expedit per la Generalitat Valenciana.
 • Fotocòpia del rebut del IBI que el subjecte passiu haurà de coincidir amb el titular de la família nombrosa.

El percentatge de la bonificació que es mantindrà fins a la finalització de la vigència del títol, sense necessitat de reiterar la sol·licitud per a cada any, sempre que es mantinguen les condicions que motivaren la seua aplicació. Es determinarà d’acord amb la categoria de la família nombrosa:

 Categoria Bonificació
General 50%
Especial 90%


Volver

 

CATRAL
Impost de béns immobles
(actualitzat el 7 enero de 2008)
Totes les famílies nombroses (categoria general i especial) poden acollir-se al 50% de bonificació de l’impost de béns immobles de la quota íntegra.

Documentació a aportar:

 • Fotocòpia del DNI+
 • Fotocòpia i llibre de família nombrosa
 • Últim rebut de l’impost de béns immobles pagat
 • Certificat d’empadronament

Les sol·licituds es poden presentar al llarg de tot l’any i s’aplicaran en els períodes impositius en els quals la unitat familiar siga considerada nombrosa segons allò previst en la legislació estatal i autonòmica al respecte.
Lloc de presentació:
Delegació de SUMA
C/ Sagrado Corazón de Jesús, 21
03330 CREVILLENT, Alacant
Tel. 96 668 12 60

Volver

COCENTAINA
Impost de béns immobles(10 Noviembre 2009)

En aplicació de l’article 74.4 de la TRLRHL els subjectes passius que, en el moment de la meritació, ostenten la condició de titulars de família nombrosa, conforme amb allò que s’estableix en la Llei 40/2003 de 18 de novembre de Protecció de les Famílies Nombroses, RD 1621/2005 I Orde de la Conselleria de Benestar Social de 21 de setembre del 2007 i la resta de normativa concordant tindran dret a una bonificació de la quota íntegra de l’impost corresponent a la llar habitual. 

S’entendrà per llar habitual aquella unitat urbana d’ús residencial destinada exclusivament a satisfer la necessitat permanent de llar del subjecte passiu i la seua família. Es presumirà que la llar habitual de la família nombrosa és aquella en què figura empadronada la família. 

En el suposat que el subjecte passiu beneficiari siga titular de més d’un immoble radicat en el municipi, la bonificació quedarà referida a una única unitat urbana, sempre que, a més, constituïsca la llar habitual de la unitat familiar o de la major part d’aquesta, sense que puga gaudir-se de més d’una bonificació encara que siguen diferents domicilis que disposara el subjecte passiu o la seua família.

Serà requisit per a l’aplicació de la bonificació a què es refereix aquest apartat que el valor cadastral de l’habitatge habitual de la unitat familiar estiga individualitzat.
Serà requisit que el subjecte passiu estiga empadronat en el municipi i haurà de presentar la sol·licitud abans de l’inici del període impositiu a partir del qual haja de produir efectes la bonificació.

S’acompanyarà a la sol·licitud la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI del subjecte passiu.
 • Fotocòpia del carnet o Títol de Família Nombrosa en vigor, expedit per la Generalitat Valenciana.
 • Fotocòpia del rebut del IBI que el subjecte passiu haurà de coincidir amb el titular de la família nombrosa.
 • Certificat d’empadronament.

El percentatge de la bonificació que es mantindrà fins a la finalització de la vigència del títol, sense necessitat de reiterar la sol·licitud per a cada any, sempre que es mantinguen les condicions que motivaren la seua aplicació. Es determinarà d’acord amb la categoria de la família nombrosa: 

                                                               CATEGORIES
 VALOR CADASTRAL HABITATGE HABITUAL                                      ESPECIAL       GENERAL
 HASTA 20.000 EUROS            75%        60%
 SUPERIOR A 20.000 EUROS I FINS A 30.000 EUROS            60%        50%
 SUPERIOR A 30.000 EUROS I FINS A 40.000 EUROS            50%        40%

 

                                                                CATEGORIES
 VALOR CADASTRAL HABITATGE HABITUAL                           ESPECIAL     GENERAL
 SUPERIOR A 40.000 EUROS I FINS A 50.000 EUROS             40%          30%
 SUPERIOR A 50.000 EUROS I FINS A 60.000 EUROS            30%          20%
 SUPERIOR A 60.000 EUROS I FINS A 70.000 EUROS            20%          10%
 SUPERIOR A 70.000 EUROS I FINS A 80.000 EUROS            10%            5%
 SUPERIOR A 80.000 EUROS                   5%            2%

 

Els límits del valor cadastral de l’immoble seran susceptibles de revisió/modificació en cas de Procediment de Valoració Col·lectiva de Caràcter General.
S’estableix expressament la compatibilitat de la bonificació per família nombrosa, amb la prevista per als domicilis de protecció oficial. No obstant això, el percentatge de bonificació resultant de la concurrència d’ambdues bonificacions no podrà excedir en cap cas el 75%.

 

Volver

 

CREVILLENTE
Impost de béns immobles
(actualitzat el 10 enero de 2007) (http://www.crevillent.es)
Les famílies que ostenten la condició de titulars de família nombrosa gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’impost corresponent al domicili habitual de la família en què figura empadronada aquesta. Aquesta bonificació haurà de sol·licitar-se i renovar-se anualment.

Requisits:
-Estar empadronat en el municipi.
-Presentar la sol·licitud anual abans de l’inici del període impositiu a partir del qual haja de produir efectes la bonificació.
S’acompanyarà amb la sol·licitud la següent documentació:
Fotocòpia del DNI del subjecte passiu.
Fotocòpia del carnet o Títol de Família Nombrosa en vigor, expedit per la Generalitat Valenciana.
Fotocòpia del rebut de l’IBI que el seu subjecte passiu haurà de coincidir amb el titular de la família nombrosa.
El percentatge de la bonificació es mantindrà fins a la finalització de la vigència del títol. Les bonificacions regulades en aquesta ordenança seran compatibles entre sí mateixa, quan així ho permeta la natura de la bonificació.

 

Volver

QUATRETONDETA
Impost de béns immobles (actualitzat el 10 de diciembre de 2008)

Bonificacions de famílies nombroses.

3. En aplicació de l’article 74.4 de la TRLRHL els subjectes passius que, en el moment de la meritació, ostenten la condició de titulars de família nombrosa, conforme amb allò que s’estableix en la Llei 40/2003 de 18 de novembre de Protecció de les Famílies Nombroses i la resta de normativa concordant tindran dret a una bonificació de la quota íntegra de l’impost corresponent a la llar habitual. Gaudiran d’una bonificació de 50% o del 90% en la quota íntegra de l’impost corresponent a la llar habitual de la família.
S’entendrà per llar habitual aquella unitat urbana d’ús residencial destinada exclusivament a satisfer la necessitat permanent de llar del subjecte passiu i la seua família. Es presumirà que la llar habitual de la família nombrosa és aquella en què figura empadronada la família. Serà requisit per a l’aplicació de la bonificació que el subjecte passiu estiga empadronat en el municipi i que presente la sol·licitud abans de l’inici del període impositiu a partir del qual haja de produir efectes la bonificació.

S’acompanyarà la sol·licitud de la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI del subjecte passiu.
 • Fotocòpia del carnet o Títol de Família Nombrosa en vigor, expedit per la Generalitat Valenciana.
 • Fotocòpia del rebut del IBI que el subjecte passiu haurà de coincidir amb el titular de la família nombrosa.

El percentatge de bonificació es determinarà d’acord amb la categoria de la família nombrosa:

CATEGORÍA          % BONIFICACIÓ

    GENERAL                        50%
    ESPECIAL                       90%

 

Volver

COX
Impost de béns immobles (actualitzat el 20 de Marzo de 2003)
 
En aplicació de l’art. 75.4 de llei 39/1988, tindran dret a una bonificació del 50% per cent de la quota íntegra de l’impost aquells subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa, sota les següents condicions:

a) La bonificació s’aplicarà únicament a l’immoble que constituïsca la residència habitual, considerant-se com a tal el domicili fiscal.
b) La bonificació s’aplicarà únicament als immobles els quals el valor cadastral siga inferior a 3.000€.
c) La condició de família nombrosa s’acreditarà amb la presentació per l’interessat de la Cartilla de Família Nombrosa, tenint validesa per a dos exercicis. Transcorregut aquest termini, serà necessari tornar a presentar la documentació.

Volver

DAYA NUEVA
Impost de béns immobles
(actualitzat el 26 abril de 2007)
R

equisits per a acollir-se a la bonificació de l’impost de béns immobles subministrats per l’ajuntament (les categories que se citen no corresponen amb les actuals que marca la llei):
• Famílies nombroses de 1ª categoria: 20%.
• Famílies nombroses de 2ª categoria: 25%.
• Famílies nombroses de categoria d’honor: 30%.

La bonificació s’aplica a la llar habitual, sempre que el seu valor cadastral no supere els 100.000€.

Documentació a aportar:

 • Fotocòpia del DNI dels membres de la família nombrosa.
 • Fotocòpia del rebut de l’impost.
 • Fotocòpia i llibre de família nombrosa en vigor.
 • Certificat d’empadronament en què el domicili coincidisca amb l’immoble.

Lloc de presentació: Delegació de SUMA. Carrer Rafael Alberti (Miguel Hernández) 03610 Almoradí (Alacant) Tel. 96 678 17 50

Volver

DOLORES
Impost de béns immobles(actualitzat el 31/12/2007)

Requisits per a acollir-se a la bonificació de l’impost de béns immobles.

 • Famílies de categoria general (totes les que reuneixen els requisits per a obtindre el Títol de Família Nombrosa i no estén incloses en la categoria especial)
  30% de bonificació amb un valor cadastral de 80.000€
 • Famílies de categoria especial (les de 5 o més fills, o quatre quan almenys tres procedisquen del mateix part, adopció o acolliment múltiple).
  30%

Documentació a aportar:

 • Fotocòpia del DNI
 • Últim rebut de l’impost de béns immobles pagat
 • Fotocòpia i llibre de família nombrosa
 • Certificat d’empadronament

LLOC DE PRESENTACIÓ:
DELEGACIÓ DE SUMA
Carrer Rafael Alberti S/N
03160 Almoradí (Alacant)
Tel: 966 781 750

  Volver

 

ELCHE
Impost de béns immobles
(actualitzat el 6 septiembre de 2006)
(http://www.elche.es/fichas.aspx?canal=index&xpm=&t=oftram&xp=tramites/tipotram/personal&m=10&w=1&i=337)

Requisits

Es reconeix una bonificació del 50% de la quota de l’impost de béns immobles a totes aquelles famílies nombroses empadronades en el terme municipal d’Elx que reunisquen els requisits:

Estar en possessió del llibre de família nombrosa.

Que la família estiga empadronada en el domicili en el qual pretenen obtenir la bonificació en la quota de l’impost, tant al temps de la sol·licitud com durant tot el període de gaudi de la bonificació.

Que entre tots els membres que formen la família nombrosa no es tinga més d’un domicili. A tals efectes no computaran els proindivisos que qualsevol membre de la família nombrosa tinga juntament amb altres familiars, no pertanyents a eixa família nombrosa i obtingut tant per herència com per donació tant paterna com materna o d’ambdós.

Amb caràcter general que el domicili al qual s’haja d’aplicar la bonificació de la quota de l’impost tinga un valor cadastral inferior a 80.000€ i per a les famílies nombroses de categoria especial el límit del valor cadastral s’eleva fins a una quantitat inferior a 100.000€.

La bonificació només s’aplicarà a aquells immobles de naturalesa urbana que tinguen assignat, segons cadastre, un ús i destí de “domicili”, no sent d’aplicació a un altre ús diferent del ressenyat en l’apartat anterior, encara quan el valor cadastral siga inferior a 80.000 o 100.000 euros, segons el cas.

Procediment

Les sol·licituds poden presentar-se al llarg de tot l’any natural, però perquè faça efecte en el mateix exercici han de presentar-se abans de la finalització del període de cobrament en voluntària del corresponent padró (abans del 21 d’octubre).

Tota sol·licitud presentada fora del dit termini no farà efectes fins a l’exercici següent.

Model de sol·licitud:

El model de sol·licitud es troba a la web de l’Ajuntament d’Elx.

Documentació necessària:

 • Imprés sol·licitant la bonificació la seua renovació. Es pot recollir a la OMAC, en el Negociat de l’IBI o mitjançant la web www.elche.es
 • Original i fotocòpia del llibre de família nombrosa en vigor. Es compulsarà a l’OMAC.
 • Volant de convivència. S’emet en l’OMAC.
 • Fotocòpia de l’últim rebut de l’Impost de béns immobles de naturalesa urbana o document que identifique cadastralment el domicili al qual desitja que s’aplique la bonificació de l’impost.
 • Declaració jurada individual signada per tots i cadascun dels membres majors d’edat de la família nombrosa que només tenen eixe habitatge, pel que respecta als titulars del ben, i, que no posseeixen cap habitatge pel que respecta a la resta de components deferents dels titulars del bé..

Regidoria d’esports

Bonificacions:
Bonificacions del 25% de les tarifes per utilització de piscines, pistes i resta d’instal·lacions esportives municipals.
Bonificació del 25% de les tarifes per assistència a cursos de natació en instal·lacions municipals.

Transport públic

Bono-bus especial de famílies nombroses amb una bonificació del 80% del preu del bono-bus ordinari.

Tarifes d’aigua

Aplicació de la tarifa segons nombre de fills.

Documentació necessària:

 • Carta
 • DNI del titular
 • Títol de Família Nombrosa
 • Última factura d’aigua

A on dirigir-se?

Aigua d’Elx situada a l’antiga llotja, Altabix.

Cultura a Elx

Bonificació del 20% en les tarifes del Gran Teatre d’Elx.

 

Volver

 

ELDA
Impost de béns immobles
(actualitzat el 11 enero de 2007) (http://www.elda.es/index.asp)
Tindran dret a una bonificació per família nombrosa:

Nombre de fills

Ingressos bruts màximss

Bonificació

3 ó 4 fills, ó 2 fills (un minusvàlid)

24.000 €

30%

5 ó 6 fills

27.000 €

40%

6 fills o més

30.000 €

50%

Requisits
Els immobles han de constituir el domicili habitual (s’ha d’estar inscrit en el Padró Municipal d’Habitants).

Documentació:

 • Títol de Família Nombrosa vigent.
 • Últim rebut de l’impost sobre béns immobles en què la bonificació se sol·licita en posteriors períodes impositius.
 • Certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària sobre obligació o no de presentar declaració d’IRPF on consten els ingressos bruts d’ambdós cònjuges.

Sol·licitud i efectes
La sol·licitud de bonificació, acompanyada de la documentació corresponent haurà de presentar-se a les oficines de SUMA Gestió Tributària dins de l’últim trimestre de l’any anterior a aquell en què la dita bonificació haja de causar el seu efecte.
La bonificació tindrà una duració màxima, igual al termini de caducitat assenyalat en el Títol de Família Nombrosa, havent de sol·licitar-se de nou una vegada renovat aquest. 

Volver

FINESTRAT
Impost de béns immobles
(actualitzat el 02/12/2004)

En aplicació de l’article 74.4 de la TRLRHL els subjectes passius que, en el moment de la meritació, ostenten la condició de titulars de família nombrosa, conforme amb allò que s’estableix en la Llei 40/2003 de 18 de novembre de Protecció de les Famílies Nombroses i la resta de normativa concordant tindran dret a una bonificació de la quota íntegra de l’impost corresponent a la llar habitual. Gaudiran d’una bonificació de 50% o del 90% en la quota íntegra de l’impost corresponent a la llar habitual de la família. 

S’entendrà per llar habitual aquella unitat urbana d’ús residencial destinada exclusivament a satisfer la necessitat permanent de llar del subjecte passiu i la seua família. Es presumirà que la llar habitual de la família nombrosa és aquella en què figura empadronada la família. Serà requisit per a l’aplicació de la bonificació que el subjecte passiu estiga empadronat en el municipi i que presente la sol·licitud abans de l’inici del període impositiu a partir del qual haja de produir efectes la bonificació.

S’acompanyarà amb la sol·licitud la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI del subjecte passiu
 • Fotocòpia del carnet o Títol de Família Nombrosa en vigor, expedit per la Generalitat Valenciana.
 • Fotocòpia del rebut de l’IBI que el seu subjecte passiu haurà de coincidir amb el titular de la família nombrosa.
 • Certificat d’empadronament en el domicili per a la qual se sol·licita la bonificació, certificat de residència i convivència, i certificat de l’ajuntament d’estar donat d’alta en els padrons fiscals dels serveis municipals. També d’estar al corrent dels pagaments de les taxes i tributs municipals.

El percentatge de la bonificació que es mantindrà fins a la finalització de la vigència del títol, sense necessitat de reiterar la sol·licitud per a cada any, sempre que es mantinguen les condicions que motivaren la seua aplicació. Es determinarà d’acord amb la categoria de la família nombrosa:

CATEGORIA DE LA FAMÍLIA % BONIFICACIÓ

GENERAL                 50%

ESPECIAL                 90%

Volver

GATA DE GORGOS
Impost de béns immobles (actualitzat 2 de diciembre de 2008)

Bonificacions potestatives, imposades per ordenança fiscal:

Els subjectes passius de l’impost que, en el moment de meritació, ostenten la condició de titulars de família nombrosa, conforme a la legislació vigent, gaudiran, en quantia i condicions que es regulen en aquesta ordenança, d’una bonificació del 20% en la quota íntegra de l’impost corresponent al domicili habitual de la família.
S’entendrà per llar habitual aquella unitat urbana d’ús residencial destinada exclusivament a satisfer la necessitat permanent de llar del subjecte passiu i la seua família. Es presumirà que la llar habitual de la família nombrosa és aquella en què figura empadronada la família.
No s’entenen inclosos en el dit concepte els béns immobles que no constituïsquen el domicili pròpiament dit (places de garatge, trasters, ect.).
En el suposat que el subjecte passiu beneficiari siga titular de més d’un immoble radicat en el municipi, la bonificació quedarà referida a una única unitat urbana, sempre que, a més, constituïsca la llar habitual de la unitat familiar, sense que puga gaudir-se de més d’una bonificació encara que foren diferents els domicilis de què dispose el subjecte passiu o la seua família. Serà requisit per a l’aplicació de la bonificació a què es refereix aquest apartat que el valor cadastral del domicili habitual de la unitat familiar estiga individualitzat.
La bonificació serà d’aplicació als exercicis econòmics on la data de meritació estiguera en vigor el Títol de Família Nombrosa aportat per l’interessat.
Aquest benefici, que té caràcter pregat, es concedirà quan escaiga, a instàncies de part. S’ha de sol·licitar quan s’obtinga el Títol de Família Nombrosa i cada vegada que es procedisca a la seua renovació.

La petició haurà de formalitzar-se abans que finalitze el període impositiu d’aplicació de la bonificació. Amb la seua petició, el subjecte passiu haurà d’adjuntar la següent documentació:

 • Fotocòpia compulsada del Títol de Família Nombrosa.
 • Fotocòpia del DNI del subjecte passiu.
 • Últim rebut de l’IBI pagat on el subjecte passiu ha de coincidir amb el titular de la família nombrosa.

Volver

GRANJA DE ROCAMORA
Impost de béns immobles
(actualitzat el 26 abril de 2007)
Requisits per a acollir-se a la bonificació de l’impost de béns immobles subministrats per l’ajuntament:

• Famílies nombroses d’1 a 6 fills: 30%.
• Famílies nombroses de 7 a 10 fills: 35%.
• Famílies nombroses de 10 fills en endavant: 40%.

La bonificació s’aplica al domicili habitual independentment del seu valor cadastral. S’aplicarà mentre es mantinga la situació de família nombrosa.

Documentació a aportar:

 • Fotocòpia del DNI dels membres de la família nombrosa.
 • Fotocòpia del rebut de l’impost.
 • Fotocòpia i llibre de família nombrosa en vigor.
 • Certificat d’empadronament que el domicili coincidisca amb l’immoble.

Lloc de presentació: DELEGACIÓ DE SUMA, carrer Convento, 16 - 03360 Callosa de Segura (Alacant) Tel. 96 675 69 70

Volver

 

GUARDAMAR DEL SEGURA
Impost de béns immobles
(actualitzat el 7 enero de 2008)
Les famílies nombroses de categoria general poden acollir-se a una bonificació del 70% i les de categoria especial poden acollir-se al 90% de la quota íntegra.

Documentació a aportar:
-Fotocòpia del DNI
-Fotocòpia i llibre de família nombrosa
-Últim rebut de l’impost de béns immobles pagat
-Certificat d’empadronament

Data límit per a sol·licitar la bonificació: se sol·licitarà abans del 31 de gener de l’exercici següent a la data d’obtenció o renovació de Títol de Família Nombrosa. Aquesta bonificació serà d’aplicació en la data que de meritació estigués en vigor el Títol de Família Nombrosa aportat per l’interessat.

Lloc de presentació: Delegació de SUMA, Calle Dr. Luis Rivera, 14 - 03140 Guardamar del Segura (Alacant) - Tel. 96 672 56 01

 Volver

IBI
Impost de béns immobles(actualitzat el 31/12/2008)

La bonificació serà aplicable únicament sobre el bé immoble que constituïsca el domicili habitual de la família i s’aplicarà en els períodes en els que es mantinga la situació de família nombrosa. Per a poder optar a aquesta bonificació, la renda anual familiar no ha de superar els 18.000€.

La petició haurà de formalitzar-se abans del 31 de gener de l’exercici següent a la data d’obtenció o renovació del Títol de Família Nombrosa.
El gaudi d’aquesta bonificació serà compatible amb la bonificació per a domicilis de protecció oficial prevista en l’article 74.2 de la llei d’hisendes locals.

Requisits per a acollir-se a la bonificació de l’impost de béns immobles:

Famílies d’1 a 3 fills: 50%
Famílies de 4 a 5 fills: 60%
Famílies de 6 en endavant: 70%

S’acompanyarà amb la sol·licitud la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI del subjecte passiu.
 • Fotocòpia del carnet o Títol de Família Nombrosa en vigor, expedit per la Generalitat Valenciana.
 • Fotocòpia del rebut de l’IBI que el seu subjecte passiu haurà de coincidir amb el titular de la família nombrosa.
 • Certificat d’empadronament comprensiu de tots els membres de la unitat familiar i que el domicili coincidisca amb l’immoble per al qual s’interessa la bonificació.

Lloc de presentació:
DELEGACIÓ DE SUMA
C/CONVENTO, 14 BAJO
03360 CALLOSA DE SEGURA (ALACANT)
TEL: 966 756 970

Volver

 

XABIA
Impost de béns immobles
(actualitzat el 9 enero de 2007) (https://tramites.ajxabia.com/ordenanzas.php)

Empost de béns immobles (actualitzat el 9 de gener del 2007)

L’ajuntament ha acordat aplicar bonificacions en l’impost de béns immobles (IBI). Tindran dret a una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost, els subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa, respecte a l’habitatge que constituïsca la seua residència habitual, entenent-se com a tal, aquella en què figuren empadronats tots els membres de la família.

Procediment
La bonificació haurà de sol·licitar-se anualment, concedint-se a instància de part i sense efectes retroactius, per a l’exercici econòmic següent al de la sol·licitud, sempre que en la data de meritació de l’impost, estiguera en vigor el Títol de Família Nombrosa aportat per l’interessat.

Les instàncies, sol·licitant la concessió de la bonificació o la pròrroga d’aquesta, hauran de presentar-se abans del 31 de desembre de cada any, perquè faça efectes en l’exercici següent.

La no presentació de les sol·licituds de pròrroga juntament amb la documentació pertanyent en els terminis assenyalats, determinarà la perduda del benefici fiscal, sense perjudici de poder sol·licitar-lo en temps i forma per als períodes impositius següents.

El gaudi d’aquesta bonificació serà compatible amb la bonificació per a habitatges de protecció oficial prevista.

A la sol·licitud haurà d’acompanyar-se la següent documentació:

 • Fotocòpia del llibre de família nombrosa en vigor.
 • Certificat d’empadronament municipal de tots els membres de la família.
 • Fotocòpia de l’últim rebut pagat de l’impost, corresponent a l’immoble per al qual se sol·licita l’aplicació del benefici fiscal.

Volver

 

MONFORTE DEL CID
Impost de béns immobles (actualitzat el 30/12/2011)
 
Cuan l’immoble, objecte d’aquest tribut, siga d’ús residencial i tinga un valor cadastral igual o inferior a 80.000€, podran sol·licitar una bonificació de la quota íntegra de l’impost, aquells subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa, respecte al domicili que constituïsca la seua residència habitual, en els terminis fixats per la normativa de l’IRPF amb arranjament als següents percentatges i situacions:

PERCENTAJE DE Nº DE FILLS BONIFICACIÓ

PER 3 FILLS                 50%
PER 4 FILLS                 60%
PER 5 FILLS                 70%
PER 6 FILLS.                80%
PER 7 FILLS O MÉS     90%

Cuando el inmueble, objeto de este tributo, sea de uso residencial y tenga un valor catastral superior a 80.000 € e igual o inferior a 120.000 €, podrán solicitar una bonificación de la cuota íntegra del impuesto, aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa, respecto a la vivienda que constituya su residencia habitual, en los términos fijados por la normativa del I.R.P.F., con arreglo a los siguientes porcentajes y situaciones:

PERCENTAJE DE Nº DE FILLS BONIFICACIÓ

PER 3 FILLS                 30%
PER 4 FILLS                 40%
PER 5 FILLS                 50%
PER 6 FILLS.                60%
PER 7 FILLS O MES    70%

No obstante, los obligados tributarios que con anterioridad a 1 de enero de 2012 tuvieran concedida esta bonificación, mantendrán dicho beneficio fiscal hasta la fecha de finalización de su concesión.

Se podrán acoger a esta bonificación quienes demuestren, en virtud de certificado al efecto, su inscripción en el Registro de Uniones de Hecho de la Generalidad Valenciana o del Ayuntamiento.La solicitud deberá formalizarse ante la

Administración Municipal antes del 31 de enero del año del devengo del impuesto, en caso contrario surtirá efectos tributarios en el ejercicio siguiente.

A la solicitud deberá acompañarse fotocopia compulsada del título de familia numerosa expedido por la Generalidad Valenciana. Asimismo para el mantenimiento de la bonificación deberán aportarse las sucesivas renovaciones de dicho título. En cualquier caso, la bonificación se aplicará como máximo durante cinco períodos impositivos, si bien este plazo puede ser prorrogado a solicitud del interesado.
  

Volver

MONÒVER
Impost de béns immobles (Actualización 10 de diciembre de 2015)
 
Bonificació del 74.4 RDLeg. 2/04 (família nombrosa): es fixa en el 50%.

Condicions:
1) L’immoble bonificat no ha de tindre un valor cadastral superior a 40.000€.
2) Només es bonificarà un immoble per titular, havent de ser aquest la residència habitual d’aquest.

 
 
 

MURO D’ALCOI
Impost de béns immobles
(actualitzat el 28 noviembre de 2006)

Impost de béns immobles (actualitzat el 28 de novembre del 2006)

El passat 2 de novembre del 2006 el ple de l’ajuntament de Muro d’Alcoi va aprovar una bonificació, per a famílies nombroses, que va des d’un 25%, passant per un 50%, i fins a un 75% de l’IBI, segons la renda de les famílies nombroses. Més informació a l’Ajuntament de Muro.

Volver

NOVELDA
Impost de béns immobles(actualitzat el 5 de noviembre de 2009)

Impost de béns immobles (actualitzat el 5 de novembre del 2009)

Article 4º.- Bonificacions (http://www.ayto-novelda.es/files/5600-7808-fichero/ORDENANZAS%20FISCALES%202011..pdf)

Bonificació per a subjectes passius titulars de família nombrosa.

Tindran dret d’una bonificació de fins al 90% en la quota íntegra de l’impost, aquells subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa, respecte del domicili que constituïsca la seua residència habitual, entenent-se com a tal, aquella en què figure empadronat.

El percentatge de bonificació aplicable variarà en funció del nombre de fills segons la categoria de família nombrosa compresa en el Títol de Família Nombrosa, d’acord amb la normativa vigent sobre família nombrosa, Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les famílies nombroses, segons el següent quadre:

Categoria de família nombrosa Percentatge de bonificació
Categoria general 75%
Categoria especial 90%

La bonificació serà d’aplicació als exercicis econòmics que en la seua data de meritació estigués en vigor el Títol de Família Nombrosa aportat per l’interessat. Aquest benefici, que té caràcter pregat, es concedirà quan procedisca, a instància de part. Ha de sol·licitar-se quan s’obtinga el Títol de Família Nombrosa i cada vegada que es procedisca a la seua renovació.

La petició haurà de formalitzar-se abans del 31 de gener de l’exercici a la data d’obtenció o renovació del Títol de Família Nombrosa. Amb la seua petició, el subjecte passiu haurà d’adjuntar la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI del subjecte passiu.
 • Fotocòpia compulsada del Títol de Família Nombrosa.
 • Fotocòpia del rebut de l’IBI que el subjecte passiu haurà de coincidir amb el titular de la família nombrosa.

El gaudi d’aquesta bonificació serà compatible amb la bonificació per a habitatges de protecció oficial prevista en l’article 74.2 de la Llei d’Hisendes Locals.

Volver

 

MUCHAMIEL
Impost de béns immobles
(actualitzat el 1 febrero de 2007)(http://www.mutxamel.org/ordenanza/78ORDENANZA%20Nº%201IBI09.pdf)
Bonificació del 50% de la quota íntegra als subjectes titulars de família nombrosa. Podran gaudir d’aquesta els quals dividint el valor cadastral del domicili pel nombre de fills resulte una quantitat inferior a 60.000,00€, en cas que cap dels fills fos minusvàlid la quantitat s’incrementarà fins als 90.000,00€. L’immoble ha de constituir el domicili familiar.

La bonificació serà atorgada pel termini d’un any, la pròrroga se sol·licitarà abans de la finalització del període de bonificació i finalitzarà d’ofici en el període següent al qual es deixe d’ostentar la condició de família nombrosa.
La sol·licitud tindrà efectes en l’exercici següent al de la sol·licitud. No obstant això, quan se sol·licite abans que la liquidació siga ferma, es concedirà si en la data de meritació del tribut concorren els requisits exigits.

Documentació a presentar:

 • Escriptura de propietat.
 • Còpia de Títol de Família Nombrosa en vigor.
 • Certificat d’empadronament.

Tarifa d’aigües:

Bonificacions

Mutxamel aplica bonificacions a les famílies nombroses per a perquè no siga un gravamen l’aplicació de la tarifa progressiva per blocs.

Quota de consum €/m³


De 0 a 8 m³/mes 0,5700
De 9 a 16 m³/mes 1,2310
Més de 16 m³/mes 1,4150


Families nombroses con 3 FILLS


De 0 a 10 m³/mes 0,5700
De 10 a 20 m³/mes 1,2310
Més de 20 m³/mes 1,4150


Families nombroses con 4 FILLS


De 0 a 12 m³/mes 0,5700
De 12 a 24 m³/mes 1,2310
Més de 24 m³/mes 1,4150


Families nombroses con 5 o más FILLS


De 0 a 16 m³/mes 0,5700
De 16 a 32 m³/mes 1,2310
Més de 32 m³/mes 1,4150

Sobre les presents tarifes s’aplicarà l’IVA d’acord amb allò que s’estableix en la Llei 37/1992 de 28 de desembre. El que es fa públic per a general coneixement.

Volver

LA NUCIA
Impuesto
de bienes inmuebles (actualitzat el 20 abril de 2008)
Totes les famílies nombroses (categoria general i especial) poden acollir-se al 50% de la quota íntegra de la bonificació de l’Impost de béns immobles. 

Documentació a aportar:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia i llibre de família nombrosa.
 • Últim rebut de l’impost de béns immobles pagat.
 • Certificat d’empadronament.

Data límit per a sol·licitar la bonificació: Cada dos anys haurà de presentar-se el títol de família vàlid. El termini per a presentar la documentació acabarà el 30 de desembre de l’any anterior aquell què la seua bonificació causarà efecte.
Lloc de presentació: DELEGACIÓ DE SUMA, C/ Nou, 2 - 03720 BENISSA (Alacant) - Tel. 96 573 24 97

Volver

ONIL
Impuesto de bienes inmuebles(actualitzat 31 diciembre 2008)

Article 4. Bonificacions.

En aplicació de l’article 74.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, s’estableix la següent bonificació en la quota íntegra a favor d’aquells subjectes que ostenten la condició de titulars de família nombrosa, en els termes següents:
1. El 50 % de la quota íntegra, quan la família nombrosa estiga formada per tres fills.
2. El 75 % de la quota íntegra, quan la família nombrosa estiga formada per quatre fills.
3. El 90 % de la quota íntegra, quan la família nombrosa estiga formada per cinc o més fills.

Només es podrà aplicar aquesta bonificació a la quota íntegra de l’impost que grave el domicili habitual del subjecte passiu. La citada bonificació serà d’aplicació anual, prèvia sol·licitud a les oficines de SUMA-gestió tributària. La precipitada sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:

 • Llibre de Família Nombrosa, expedit per la Conselleria de Benestar Social vigent.
 • Certificat d’empadronament de la unitat familiar.
 • Certificat de convivència.
 • Últim rebut pagat de l’IBI.

El seu valor cadastral no superarà l’import de noranta-dos mil vint-i-cinc euros (92.125€).

 Volver

 

ORIOLA
Impost de béns immobles
(actualitzat el 1 enero de 2008) (http://www.aytoorihuela.es/principal/index.html)
Requisits per a acollir-se a la bonificació de l’impost de béns immobles:

Les famílies nombroses de categoria general poden acollir-se a una bonificació del 70% i les de categoria especial poden acollir-se al 90% de la quota íntegra.

Documentació a aportar:

 • Fotocòpia del DNI
 • Últim rebut de l’impost de béns immobles pagat
 • Fotocòpia i llibre de família nombrosa
 • Certificat d’empadronament

Lloc de presentació: DELEGACIÓ DE SUMA, Carrer Luis Rojas S/N - 03300 ORIOLA (Alacant) Tel. 96 674 33 23

Activitats esportives municipals

25% descompte per cada inscripció en activitats esportives municipals per a famílies nombroses de règim general i especial.

Teatre circ

50% descompte per a famílies nombroses de règim general i especial.

Volver

PETRER
Impost de béns immobles
(actualitzat el 11 enero de 2007) (http://www.petrer.es/)
Tindran dret a una bonificació en la quota íntegra de l’impost aquells subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa, respecte al domicili que constituïsca la residència habitual, entenent-se com a tal, aquella en què figure empadronat i que l’immoble bonificat no tinga un valor cadastral superior a 45.000€. El percentatge de bonificació aplicable variarà en funció de la categoria que tinga assignada com a família nombrosa, segons el següent quadre:

Categoria de Família Nombrosa

Bonificació

General (3 ó 4 FILLS)

40%

Especial (5 ó més FILLS)

50%

Volver

 

PILAR DE LA HORADADA
Impuesto
de bienes inmuebles (actualitzat el 7 enero de 2008)

Totes les famílies nombroses (categoria general i especial) poden acollir-se al 50% de bonificació de l’Impost de béns Immobles.

Documentació a aportar:
-Fotocòpia del DNI
-Fotocòpia i llibre de família nombrosa
-Últim rebut de l’impost de béns immobles pagat
-Certificat d’empadronament

Les sol·licituds es poden presentar al llarg de tot l’any.
Lloc de presentació:
Delegació de SUMA
C/ Ramón y Cajal, 28
03190 Pilar de la Forada (Alacant)
Tel. 96 535 11 33

Escoles esportives
Article 7º.- Exempcions i bonificacions

a) De conformitat amb l’article 12.1 de la Llei 40/2003 de Protecció de Famílies Nombroses, els alumnes els quals concorre la condició de pertànyer a una família nombrosa, seran beneficiaris d’una bonificació del 50% en el preu d’inscripció en la corresponent escola esportiva.
b) Els alumnes d’escoles esportives en categoria juvenil, gaudiran d’una bonificació del 50% de la taxa, en concepte d’activitats en escoles esportives, en el període de setembre a juny.
Aigües:

Sol·licitar en Acciona Aigües el descompte per família nombrosa:

Documents a presentar:

 • Empadronament.
 • Títol de Família Nombrosa en vigor.
 • Última factura de l’aigua domiciliada i sense deutes 
 

 Volver

RAFAL
Impost de béns immobles
(actualitzat el 7 enero de 2008)

Requisits per a acollir-se a la bonificació de l’impost de béns immobles subministrats per l’ajuntament:

Famílies d’1 a 3 fills: 35%
Famílies de 4 a 5 fills: 40%
Famílies de 6 en endavant: 45%

La bonificació serà aplicable únicament sobre el bé immoble que constituïsca el domicili familiar habitual i s’aplicarà en els períodes en els quals es mantinga la situació de família nombrosa.

Documentació a aportar:

 • Fotocòpia del rebut de l’impost.
 • DNI dels membres de la família nombrosa.
 • Fotocòpia del Títol de Família Nombrosa en vigor.
 • Certificat d’empadronament comprensiu de tots els membres de la unitat familiar i que el seu domicili coincidisca amb l’immoble per al qual s’interessa la bonificació.

Data límit per a sol·licitar la bonificació: la petició haurà de formalitzar-se abans del 31 de gener de l’exercici següent a la data d’obtenció o renovació del Títol de Família Nombrosa. El gaudi d’aquesta bonificació serà compatible amb la bonificació per als habitatges de protecció oficial prevista en l’article 74.2 de la Llei d’hisendes locals.

Lloc de presentació: Delegació de SUMA, carrer convent, 14. 03360 Callosa de segura (Alacant) Tel. 96 675 69 70

Volver

 

REDOVAN

Impost de béns immobles (actualitzat el 14 febrero 2004)

En aplicació d’allò que s’estableix en l’article 75.4 de la Llei 39/198 s’estableix una bonificació de fins al 90% de la quota íntegra a favor d’aquells subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa. Els interessats hauran d’aportar la següent documentació:

 • Sol·licitud en què consten les dades familiars.
 • Còpia compulsada de la declaració de la renda.
 • Còpia del Títol de Família Nombrosa.

Els requisits per a ser beneficiari d’aquesta bonificació seran els següents:
La renda de la unitat familiar no podrà superar la quantia de 18.000€ anuals.
La bonificació serà revisada cada tres anys fins a la majoria d’edat dels fills.

La quantia de la bonificació serà:

 • Famílies nombroses de tres fills: 50% de la quota.
 • Famílies nombroses de quatre fills: 60% de la quota.
 • Família nombrosa de més de 4 fills: 70% de la quota.

En cas que un mateix titular puga accedir a més d’una bonificació de les establertes en la present ordenança, se li aplicarà allò que més li beneficie, sent incompatibles entre elles.

Bonificacions taxa aigua potable i clavegueram

b) Famílies nombroses
- Bonificació 30% import quota consum d’aigua dels blocs 2 i 3 de la tarifa, fins a un màxim de 40 metres cúbics bimestrals; per a famílies nombroses de categoria general.
- Bonificació 50% import quota consum d’aigua dels blocs 2 i 3 de la tarifa, fins a un màxim de 40 metres cúbics bimestrals, per a famílies nombroses de categoria especial.
- Bonificació 30% import de quota de consum clavegueram, per a famílies nombroses de categoria general.
- Bonificació 50% import de quota de consum clavegueram, per a famílies nombroses de categoria especial.

Requisits:

Ostentar la unitat familiar de la persona sol·licitant la condició de família nombrosa.

Documentació:

 • Fotocòpia DNI del sol·licitant.
 • Fotocòpia compulsada del Títol de Família Nombrosa
 • Fotocòpia del rebut de l’IBI

Escola municipal de futbol
Reducció del 20% de la quota tributària en concepte de matrícula per temporada. (Quota 150€. Reducció de 30€, total 120€) Any 2012.

Escola municipal de tenis
Reducció del 20% de la quota tributària en concepte de corresponent.
Infantil de 4 a 12 anys: 240,00€ (Tres pagaments de 60,00€)
Reducció: 48,00€ Total: 192,00€
Juvenil de 13 a 17 anys: 285,00€ (tres pagaments de 75,00€)
Reducció: 57,00€ Total: 228,00€
Adults de 18 anys en endavant: 345,00€ (tres pagaments de 95,00€)
Reducció 69,00€ Total: 276,00€

Volver

 

ROJALES

 Impost de béns immobles (actualitzat el 7 Febrero 2013)

En aplicació de l’article 74.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix una bonificació del 20% sobre la quota íntegra de l’impost a favor d’aquells subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa conforme a la Llei 40/2003 de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses i normativa concordant.

La bonificació es regula en els següents termes:
a) La bonificació s’aplicarà sobre immobles de naturalesa urbana d’ús residencial destinats a domicili. Si el subjecte passiu fora titular de diferents immobles urbans d’ús residencial, la bonificació només s’aplicarà a un d’ells, sent aquest el de major valor cadastral.
b) El gaudi de la bonificació finalitzarà en el període impositiu següent al qual es deixe d’ostentar la condició de família nombrosa, segons el termini de vigència del certificat de família nombrosa. En cas de pròrroga, aquesta haurà de ser sol·licitada pel contribuent abans de la finalització del termini pel qual va ser atorgada la bonificació.
La bonificació es mantindrà sense necessitat de reiterar la seua sol·licitud sempre que es mantinga la condició de família nombrosa.
c) Els sol·licitants hauran d’aportar la següent documentació:
- Sol·licitud del document que indica la propietat de l’immoble.
- Fotocòpia del document que indica la propietat de l’immoble.
- Còpia del títol oficial de família nombrosa.
d) L’aplicació de la bonificació és incompatible amb qualsevol altra prevista en la present ordenança.

Amb caràcter general, l’efecte de la concessió de la bonificació començarà a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no tindrà caràcter retroactiu. No obstant això, quan el benefici fiscal se sol·licite abans que la liquidació siga ferma, es concedirà si en la data de meritació del tribut concorren tots els requisits exigits per al seu gaudi.

Esports:
-Descomptes en escola d’estiu, etc.

 
 
 

SAN FULGENCIO
Impuesto sobre Bienes Inmuebles(actualitzat el 23/01/2008)

Requisits per a acollir-se a la bonificació de l’impost de béns immobles:


* Families de 1 a 3 FILLS:.................50%
* Families de més de 4 FILLS:..............70%
* Families de més de 10 FILLS en davant:.90%

La bonificació serà d’aplicació als exercicis econòmics que en la seua data de meritació estigués en vigor el Títol de Família Nombrosa per l’interessat.
La petició haurà de formalitzar-se abans del 31 de gener de l’exercici següent a la data d’obtenció o renovació del Títol de Família Nombrosa.
El gaudi d’aquesta bonificació serà compatible amb la bonificació per a habitatges de protecció oficial prevista en l’article 74.2 de la Llei d’hisendes locals.

Documentació a aportar:

 • DNI dels membres de la família nombrosa.
 • Fotocòpia del Títol de Família Nombrosa en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI.
 • Certificat d’empadronament compressiu de tots els membres de la unitat familiar i que el seu domicili coincidisca amb l’immoble per al qual s’interessa la bonificació.

Lloc de presentació:
DELEGACIÓ DE SUMA
c/Doctor Luis Rivera, 14-Baix
03140 Guardamar Del Segura (Alacant)
Tel: 96 672 56 01

Volver

 

SAN JUAN
Impost de béns immobles
(actualitzat en la WEB de San Juan de Alicante)

En aplicació de l’article 74.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest ajuntament estableix una bonificació de la quota íntegra de l’impost que grava el domicili habitual d’aquells subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa.
El percentatge aplicable variarà en funció al nombre de fulls compresos en el Títol de Família Nombrosa segons el següent quadre:

NOMBRE DE FILLS PERCENTATGE BONIFICACIÓ
3 FILLS 35%
4 FILLS 40%
5 FILLS 45%
6 O MÉS FILLS 50%

Per a gaudir de la present bonificació, el subjecte passiu haurà de ser el titular d’un únic habitatge que constituïsca entenent-se com a tal, aquella en què figure empadronat el subjecte passiu i aquest immoble haurà de:
-Ser un bé immoble urbà.
-El seu valor cadastral no superarà l’import de 105.000€.

Aquest benefici, que té caràcter pregat, es concedirà per Resolució d’Alcaldia i haurà de sol·licitar-se quan s’obtinga el Títol de Família Nombrosa i cada vegada que es procedisca a la seua renovació.

Els titulars de família nombrosa hauran de presentar la següent documentació:

 • Títol de Família Nombrosa vigent.
 • Últim rebut de l’impost sobre béns immobles que la seua bonificació se sol·licita.
 • Certificat d’empadronament

La bonificació farà efectes en el període següent a aquell en el qual s’haguera presentat la sol·licitud de bonificació i serà d’aplicació als exercicis econòmics que la seua data de meritació estigués en vigor el Títol de Família Nombrosa aportat per l’interessat.

Bonificacions en esports

 • Gaudiran d'una bonificació del 25% en l'import de les quotes de les escoles d'hivern i del Campus d'estiu, les famílies nombroses que acrediten tenir uns ingressos no superiors a 2 vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI). Per a concedir aquesta bonificació serà necessària la presentació del Títol de Família Nombrosa en vigor i de la declaració de la renda de l'últim exercici o certificat acreditatiu de la innecessarietat de la seua presentació.
 • Gaudiran d'una bonificació del 50% en l'import de les quotes de les escoles d'hivern i del Campus d'estiu, les famílies nombroses que acrediten tenir uns ingressos no superiors a 2 vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI) i siguen sòcies del Poliesportiu Municipal de Sant Joan d ́Alacant. Per a concedir aquesta bonificació serà necessària la presentació del Títol de Família Nombrosa en vigor i de la declaració de la renda de l'últim exercici o certificat acreditatiu de la innecessarietat de la seua presentació.
 • Gaudiran d'una bonificació del 50% en l'import de les quotes de les escoles d'hivern i del Campus d'estiu, les famílies nombroses que acrediten tenir uns ingressos no superiors a 2 vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI) i siguen veïnes de Sant Joan d ́Alacant.
 • Per a concedir aquesta bonificació serà necessària la presentació del Títol de Família Nombrosa en vigor i de la declaració de la renda de l'últim exercici o certificat acreditatiu de la innecessarietat de la seua presentació.
 •  Gaudiran d'una bonificació del 75% en l'import de les quotes de les escoles d'hivern i del Campus d'estiu, les famílies nombroses que acrediten tenir uns ingressos no superiors a 2 vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI), que siguen sòcies del Poliesportiu Municipal i siguen veïns de Sant Joan d ́Alacant. Pera concedir aquesta bonificació serà necessària la presentació del Títol de Família Nombrosa en vigor i de la declaració de la renda de l'últim exercici o certificat acreditatiu de la innecessarietat de la seua presentació.
  Actualització nº23 de 04/02/2015
 • Gaudiran d'una bonificació del 30% en l'import de les quotes de les escoles d'hivern i del campus d'estiu, les famílies nombroses. Per a concedir aquesta bonificació serà necessària la presentació del Títol de Família Nombrosa en vigor.
 • Gaudiran d'una bonificació del 55% en l'import de les quotes de les escoles d'hivern i del campus d'estiu, les famílies nombroses que siguen sòcies del Poliesportiu Municipal de Sant Joan d ́Alacant. Per a concedir aquesta bonificació serà necessària la presentació del Títol de Família Nombrosa en vigor.
 • Gaudiran d'una bonificació del 55% en l'import de les quotes de les escoles d'hivern i del Campus d'estiu, les famílies nombroses que siguen veïnes de Sant Joan d ́Alacant. Per concedir aquesta bonificació serà necessària la presentació del Títol de Família Nombrosa en vigor.

Tarifes d’aigua potable per a famílies nombroses

A les famílies que acrediten la seua condició de família nombrosa se'ls aplicaran els mateixos preus que als clients d'ús domèstic però aplicant els límits de consum trimestral i els seus equivalents mensuals de la següent taula:

LÍMITS CONSUM PER A TARIFA FAMÍLIES NOMBROSES

3 FILLS

4 FILLS

5 FILLS

6 FILLS o más

De 0 a 9 m3 al trimestre

De 0 a 9 mal trimestre

De 0 a 9 m3 al trimestre

De 0 a 9 mal trimestre

De 10 a 35 mal trimestre

De 10 a 40 mal trimestre

De 10 a 45 mal trimestre

De 10 a 50 mal trimestre

De 36 a 72 m3 al trimestre

De 41 a 84 m3 al trimestre

De 46 a 96 m3 al trimestre

De 51 a 108 m3 al trimestre

De 73 m3 al trimestre endavant

De 85 m3 al trimestre endavant

De 97 m3 al trimestre endavant

De 109 m3 al trimestre endavant

L

Els requisits per a acreditar la condició de famílies nombroses i per beneficiar-se d'aquesta tarifa especial, són:
Estar en possessió del Títol de Família Nombrosa que concedeix la Conselleria de Benestar Social.
La bonificació per Família Nombrosa només serà aplicable a l'habitatge habitual.
Han d'estar al corrent del pagament de les factures i no tenir cap deute per qualsevol concepte amb Aigües d'Alacant.
Tenir domiciliat el pagament de les factures.
En cas de concurrència en un sol subjecte passiu de la totalitat de les condicions exigides per a diverses bonificacions, haurà d'optar per una d'elles.
Una vegada presentada la documentació, la bonificació s'aplicarà a partir de la següent facturació a emetre des de la data de presentació del document.
En comptadors interiors permetre la lectura periòdica del comptador al personal d'Aigües d'Alacant.
Acreditar la situació de Família Nombrosa anualment; de no fer-ho s'eliminarà aquesta tarifa bonificada.
Sobre les presents tarifes s'aplicarà l'IVA d'acord amb allò que s’estableix en la Llei 37/1992, de 28 de desembre.


 

 Volver

 

SAN MIGUEL DE SALINES
Impost de béns immobles (actualitzat el 20/12/2011)

Bonificacions.

Tindran dret a una bonificació del 15% en la quota les persones que pertanyen a famílies nombroses. La bonificació serà aplicable als exercicis econòmics que en la seua data de meritació estigués en vigor el Títol de Família Nombrosa aportat per l'interessat.

Aquest benefici, que té caràcter pregat, es concedirà quan escaiga, a instàncies de part. Ha de sol·licitar-se quan s'obtinga el Títol de Família Nombrosa i cada vegada que es procedisca a la seua renovació.
La petició haurà de formalitzar-se abans del començament del curs. Amb la petició, l'interessat haurà d'adjuntar la següent documentació:
-Fotocòpia del DNI del subjecte passiu.
-Fotocòpia compulsada del Títol de Família Nombrosa.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS EN L'AIGUA:
- Les famílies nombroses tindran una bonificació del 50% en les quotes de consum de les taxes corresponents a la Tarifa 1.
- Les famílies amb algun membre en situació de discapacitat tindran una bonificació del 50% en les quotes de consum de les taxes corresponents a la Tarifa 1.
- L'Institut d'Educació Secundària IES ELS ALCORES, tindrà una bonificació del 50% de consum de les taxes corresponents a la Tarifa 1.
- Totes les bonificacions anteriors, en cap cas, seran d'aplicació acumulativa.

 Volver

 

SANTA POLA

Impost de béns immobles

Artículo 4º.- Bonificaciones.

Article 4º.- Bonificacions.

Habitatges famílies nombroses Art. 74.4 del R.D.Leg. 2/04. S'estableixen les següents bonificacions de la quota de l'Impost, a favor dels subjectes passius titulars de família nombrosa, que complisquen les condicions econòmiques que es recullen en l'Art. 7º següent, i per a l'immoble urbà que constituïsca el domicili habitual de la unitat familiar:
- Famílies nombroses de categoria especial: 50 %
- Famílies nombroses de categoria general: 40 %

La concessió de la bonificació exigeix petició expressa per part dels interessats, que haurà de realitzar-se abans de 31 de desembre de l'exercici anterior al que haja d'assortir efectes, amb presentació simultània de la documentació que es relacionarà. Per al primer any d'aplicació de la bonificació les referides sol·licituds i documentació acreditativa, es presentaran abans del dia 15 de febrer.

Les presents bonificacions són incompatibles amb les recollides per als habitatges protegits.
Article 6º.- Normes de competència i gestió de l'impost.
1. Per al procediment de gestió, no assenyalat en aquesta ordenança, s'aplicarà el que disposa la legislació vigent, així com, si escau, el que establisquen els organismes provincials de gestió i recaptació.
2. S'aprova l'agrupació en un únic document de cobrament de totes les quotes d'aquest impost relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracte de béns immobles rústics.

Article 7º.- Reglamentació i documentació de la bonificació que es recull en l'article 4.3 de la present ordenança.
1. Tindran dret a la bonificació els subjectes passius al fet que es refereix l'Art. 4º, que disposen d'un únic bé immoble en el terme municipal, amb la condició que la renda per càpita de la unitat familiar no supere la quantitat anual de 4.755,80€.
2. La documentació a presentar en l'oficina de SUMA GESTIÓ TRIBUTÀRIA és:
- Títol de Família Nombrosa en vigor.
- Rebut d'IBI, de l'any anterior, de l'habitatge per al qual se sol·licita la bonificació.
- Certificat de convivència.
- Còpia de declaració/declaracions d'IRPF, o certificat negatiu de l'Administració Estatal Tributària.
- Declaració jurada individual de tots i cadascun dels membres majors d'edat de la família nombrosa que no posseïsquen cap habitatge i pel que fa als titulars de la família que no posseeixen més que l'habitatge la bonificació del qual a l'efecte de l'impost sol·liciten, deixant a part, en tot cas, la possible copropietat d'algun immoble amb altres membres consanguinis de la seua família.

Volver

 

SAN VICENT DEL RASPEIG
Impost de béns immobles
(actualitzat el 8 enero de 2007) (http://www.raspeig.es/pagina.php?s=doc_ordenanzasfiscales)

L'ajuntament ha acordat aplicar bonificacions en l'Impost de Béns Immobles (IBI). Tindran dret a una bonificació de fins al 70 % en la quota íntegra de l'impost respecte de l'habitatge que constitueix la seua residència habitual, entenent-se com tal aquella en la qual resulten empadronats. El percentatge de bonificació aplicable variarà en funció del nombre de fills compresos en el Títol de Família Nombrosa, segons el següent quadre:

Nombre de fills Percentatge de bonificació
Fins a 3 fills 60 %
4 o 5 fills 65 %
6 o més fills 70 %

Aquesta bonificació és compatible amb el gaudi d'unes altres, en particular, amb l'aplicable als habitatges protegits.

La bonificació s'aplicarà a partir de l'exercici següent a aquell en el qual es va sol·licitar i durant els exercicis econòmics que en la seua data de meritació estigués en vigor el Títol de Família Nombrosa aportat per l'interessat.

Procediment:

Haurà de presentar-se la sol·licitud mitjançant instància en les oficines de SUMA Gestió Tributària, adjuntant la següent documentació:
- Fotocòpia del DNI de tots els membres de la família nombrosa amb edat superior als 18 anys
- Certificat d'empadronament de la família
- Fotocòpia del Títol de Família Nombrosa en vigor
- Fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI o document que identifique cadastralment el domicili del qual es desitja que s'aplique la bonificació de l'impost.

 Volver

SAX
Impost de béns immobles (actualitzat eL 18/11/2010)

En aplicació de l'art. 73.2 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per sol·licitar la Bonificació del 50% de la quota, per tractar-se d'habitatges protegits, o equiparables a aquestes segons les normes de la comunitat autònoma, els interessats hauran d'aportar la següent documentació:

· Fotocòpia de la cèdula de qualificació definitiva de V.P.O.
· Fotocòpia del rebut d'IBI any anterior.

En aplicació de l'article 74.4 del citat Reial decret, podran sol·licitar la bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost aquells subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa, respecte de l'immoble que tinga la consideració de domicili habitual i el valor cadastral del qual siga en tot cas inferior o igual a 50.000,00 euros. Així s'estableixen com a requisits per gaudir d'aquesta bonificació els que segueixen:
1) L'habitatge per la qual se sol·licita el benefici, ha de ser el domicili habitual del titular de família nombrosa.
2) L'immoble bonificat ha de tenir un valor cadastral inferior o igual a 50.000,00 euros.
3) El titular de la família nombrosa ha de ser també el subjecte passiu de l'Impost sobre béns immobles, és a dir, al rebut ha de figurar al seu nom
4) Per tenir dret a la bonificació en l'exercici pel qual se sol·licita, el Títol de Família Nombrosa havia d'estar en vigor l'1 de gener d'aquest exercici.

La sol·licitud d'aquesta bonificació podrà realitzar-se bé a l'organisme Autònom de Gestió Tributària SUMA, o bé al mateix ajuntament presentant per a això una instància general en el registre d'entrada i haurà d'aportar-se la següent documentació:
· Document acreditatiu de la titularitat de l'immoble.
· Certificació de família nombrosa vigent.
· Últim rebut de l'IBI presentat al cobrament.
Les bonificacions a les quals es refereix el present article 4º, seran aplicables quan el subjecte passiu beneficiari de les mateixes es trobe al corrent de pagament de les seues obligacions tributàries i no tributàries en SUMA Gestió Tributària, amb l'Ajuntament de Saix, al moment de la meritació de la quota que vaja a ser objecte de bonificació.

  Volver

TEULADA

Impost de béns immobles (actualitzat el 24/12/2015)

Els subjectes passius de l'impost que, al moment de la meritació, ostenten la condició de titulars de família nombrosa, conforme a allò que s’estableix en la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses, i altra normativa concordant, tindrà dret a una bonificació del 90% en la quota íntegra de l'impost corresponent a l'habitatge habitual de la família. A aquest efecte, es presumirà que l'habitatge habitual de la família nombrosa és aquella en la qual figura empadronada la família.

El gaudi d'aquesta bonificació finalitzarà en el període impositiu següent al què es deixe d'ostentar la condició de família nombrosa, segons termini de vigència del certificat de família nombrosa

El sol·licitant haurà d'aportar:
1. Sol·licitud de la bonificació identificant l'immoble per la seua referència cadastral completa.
2. Fotocòpia del document que indica la propietat de l'immoble.
3. Fotocòpia del títol vigent de família nombrosa.
4. Certificat Padró Municipal de la unitat familiar

La bonificació s'aplicarà mentre es mantinguen les condicions que van motivar la seua aplicació, havent de sol·licitar-se anualment dins del primer mes de l'exercici.
Escoles esportives i utilització instal·lacions esportives municipals (actualitzat el 19/07/2016)
S'estableix una exempció del 100% de la taxa als membres de les famílies nombroses classificades en la categoria especial, i una bonificació del 50% pels de categoria general, tant per a la tarifa corresponent als drets de matrícula com per a la resta de tarifes de l'ordenança fiscal.

S'exigirà la seua acreditació oficial mitjançant el Títol de Família Nombrosa en vigor.

Volver

 

TORREVIEJA
Impost de béns immobles
(actualitzat el 31/12/2014)

Article 5º.-

En aplicació de l'article 74.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, tindran dret a una bonificació en la quota íntegra de l'impost aquells subjectes que ostenten la condició de titulars de família nombrosa, respecte a l'habitatge que constitueix la seua residència habitual, entenent-se com a tal, aquella en la qual figure empadronada la unitat familiar. El percentatge de bonificació serà del 60% per a les famílies nombroses de categoria general i del 85% per les de categoria especial.

Per accedir a aquesta bonificació s'haurà de presentar sol·licitud, acompanyada de la documentació corresponent, en les oficines de SUMA Gestió Tributària dins de l'últim trimestre de l'any anterior a aquell en què aquesta bonificació haja de causar efecte.

La sol·licitud de la bonificació haurà d'anar acompanyada de fotocòpia compulsada del Títol de Família Nombrosa vigent i de l'últim rebut de l'IBI la bonificació del qual se sol·licita. L'Ajuntament de Torrevella aportarà a l'expedient el Certificat de Convivència de la unitat familiar.

La bonificació tindrà una durada màxima igual al termini de caducitat assenyalat en el Títol de Família Nombrosa, havent de sol·licitar-se de nou una vegada renovat aquest, acompanyant la documentació corresponent.
El límit perquè opere la bonificació serà de 90.000 € de valor cadastral per a les famílies nombroses de categoria general i de 110.000 € per les de categoria especial.
El gaudi d'aquesta bonificació serà compatible amb la prevista per a habitatges protegits.
Qualsevol canvi quant a la condició de família nombrosa haurà de ser notificat en el termini d'un mes a l'administració, assortint efectes en l'exercici següent.

LLOC DE PRESENTACIÓ: DELEGACIÓ DE SUMA. Carrer Patricio Pérez 10, baix. 03180 Torrevella (Alacant).Tel 96 670 37 44

Transport Urbà
El transport urbà és gratuït per a tota la població que tinga un mínim de 2 anys censat.

Tarifes d'aigües:

Agamed i l'Ajuntament de Torrevella han aprovat el Fons Social 2015 per a aquelles famílies que es troben en situació de precarietat econòmica, siguen col·lectius, pensionistes o famílies nombroses amb rendes baixes.

Requisits d'accés al Fons Social

 • Estar empadronat en el municipi de Torrevella un mínim d'un any.
 • No disposar de béns immobles, sense incloure l'habitatge habitual i una plaça de garatge.
 • Estar al corrent en el pagament dels rebuts emesos a la data de presentació de la sol·licitud i, en cas especials, no acumular més de 3 rebuts impagats.

La unitat de convivència no podrà superar el límit establert per la Generalitat Valenciana per a les ajudes en matèria de Serveis Socials vigent al moment de presentació de la sol·licitud (Ordre 12/2012, de 28 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen i convoquen les ajudes en matèria de Serveis Socials per a l'exercici 2014) sent 5.007,80€ el límit de la renda per càpita anual de la unitat familiar a la qual pertany el sol·licitant (art.21).

Quins documents s'han de presentar?

 • Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
 • Document que acredite els ingressos de la unitat familiar. En cas d'aturats, certificat de l'INEM que estipule els ingressos de prestació per desocupació i, per als pensionistes, certificat de la Seguretat Social.
 • Per a persones amb treball, fotocòpia del contracte i 3 últimes nòmines.
 • Fotocòpia de l'IRPF de l'últim exercici fiscal o certificat negatiu expedit per l'Administració Tributària.

Com s'aplica el Fondo Social?
La quantia total de l'ajuda serà fins a 220 euros. Si és necessari, aquest import inclourà les despeses de tramitació de canvi de la titularitat del contracte d'aigua.
La bonificació s'aplicarà sobre el contracte de l'habitatge habitual.

Com tramitar la sol·licitud per accedir al Fons Social?
El sol·licitant haurà d'emplenar un imprés que se li lliurarà quan demane informació sobre aquesta prestació.
La denegació o aprovació de les sol·licituds serà potestat de l'Ajuntament de Torrevella.
Per a més informació pots consultar al Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Torrevella o al Registre General de l'Ajuntament (edifici PROP).

 

Volver

VILLAJOYOSA
Impost de béns immobles
(actualitzat el 21/01/2008)

Tindran dret a una bonificació de fins al 90% en la quota íntegra de l’impost, aquells subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa, respecte a l’habitatge que constitueix la seua residència habitual, entenent-se com a tal, aquella en què figure empadronat.

El percentatge de bonificació aplicable variarà en funció del nombre de fills compresos en el Títol de Família Nombrosa, segons el següent quadre:

NOMBRE DE FILLS PERCENTATGE DE BONIFICACIÓ:
FINS A 3 FILLS 60%
4 O 5 FILLS 75%
6 O MÉS FILLS 90%

La seua concessió estarà subjecte a les següents condicions:
a) La bonificació serà atorgada pel període d’un any.
b) La seua prorroga haurà de ser sol·licitada pel contribuent abans de la finalització del període de bonificació, si es té dret pels exercicis següents.
c) No obstant això, la bonificació finalitzarà d’ofici, en el període impositiu següent al qual es deixe d’ostentar la condició de família nombrosa.

Per tenir dret a la bonificació, els subjectes passius hauran de reunir els següents requisits:
1er. El valor cadastral de l’habitatge dividit pel nombre de fills serà inferior a 50.000,00€.

En cas de tractar-se de fill minusvàlid aquesta quantitat s’incrementarà fins a 60.000,00€.

Aquestes quantitats de referència es podran actualitzar en funció de les variacions de les valoracions cadastrals dels habitatges.
2on. L’habitatge bonificat només podrà ser el domicili habitual del subjecte passiu.
3er. La unitat familiar del subjecte passiu haurà d’obtindre uns ingressos anuals inferiors a cinc cops i mig l’indicador públic de renda d’efectes múltiples.

El sol·licitant haurà d’aportar:
-Sol·licitud de la bonificació, pel subjecte passiu de l’impost, identificar l’immoble i declarar que és el seu habitatge habitual.
-Fotocòpia del document de propietat de l’immoble.
-Certificat de família nombrosa.
-Fotocòpia de la declaració de l’ IRPF de les persones que formen part de la família nombrosa o del certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària relativa a la no obligatorietat de presentar declaració anual al mateix període

Amb caràcter general, l’efecte de la concessió de la bonificació començarà a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no tindrà caràcter retroactiu. D’altra banda, quan el benefici fiscal es sol·licita abans que la liquidació siga ferma, es concedirà si en la seua data de meritació del tribut concorren els requisits exigits per al seu gaudi.

Els beneficis reconeguts en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals o en la present ordenança no seran acumulables.

Volver

VILLENA

Impost de béns immobles (actualitzat el 23 de diciembre de 2.013)

Article 5º.-Bonificacions per subjectes passius titulars de família nombrosa.

En aplicació de l’article 74.4 de la LRHL, gaudiran de bonificacions de fins al 50% en la quota íntegra de l’impost, aquells subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa, respecte a l’habitatge que constitueix la seua residència habitual, entenent-se com tal, aquella en què figure empadronat.

El percentatge de bonificació aplicable variarà en funció del coeficient resultant de dividir la base liquidable de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, realitzada l’any immediatament anterior a la meritació de l’impost sobre els béns immobles, corresponents a la unitat familiar de qui es tracte, entre el nombre de fills compresos en el Títol de Família Nombrosa, i conforme el següent quadre:

Coeficient resultant de dividir la base liquidable entre el nombre de fills % bonificació
Menor o igual a 667 -50
De 668 a 1335 -45
De 1336 a 2003 -40
De 2004 a 2671 -35
De 2672 a 3339 -30
De 3340 a 4007 -25
De 4008 a 4675 -20
De 4676 a 5343 -15
De 5344 a 6011 -10
De 6012 a 6679 -5
Major a 6679 -0

Quan es tracte de declaracions independents es sumaran les bases liquidables de les declaracions d’ambdós cònjuges. Pels cònjuges divorciats o separats legalment, s’agafarà la base liquidable del cònjuge del qual consten els fills. La bonificació serà d’aplicació als exercicis econòmics que en la seua data de meritació estigués en vigor el Títol de Família Nombrosa aportat per l’interessat. Aquest benefici que té caràcter pregat, es concedirà quan procedisca, a instància de part. S’haurà de sol·licitar quan s’obtinga el Títol de Família Nombrosa i cada cop que es procedisca a la seua renovació.

La petició s’haurà de formalitzar abans del 31 de gener de l’exercici següent a la data d’obtenció o renovació del Títol de Família Nombrosa. Amb la seua petició, el subjecte passiu haurà d’adjuntar una fotocòpia compulsada del Títol de Família Nombrosa.

Volver

Contacta

 ASAFAN

ASOCIACIÓN ALICANTINA DE FAMILIAS NUMEROSAS

García Andreú 20  |  03007 ALICANTE

Telf. 965 143 274

Fax 965 142 508

Mail: alicante@asafan.org

Colaboradores

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand