twitter     facebook

Boletín Recicla

recicla alicante 18 

 

Estatals

Reforma fiscal

 
 
 
 
 

Guia d’ajudes socials i serveis per a les famílies 2016

Integració del Règim Especial d’Empleats de la Llar en el Règim General

Permís per maternitat

Permís per paternitat

Prestació per fill a càrrec
Suport econòmic a les famílies que tenen al seu càrrec fills menors de 18 anys o fills amb la condició legal de discapacitat.

Deducció per a les mares treballadores per fills menors de 3 anys
Les mares treballadores per compte propi o aliena amb un fill menor de 3 anys poden rebre una deducció de fins a 1.200 euros per cada fill.

Prestació per naixement del tercer fill o posteriors
Prestació per naixement del tercer fill i successius, però està condicionada al nivell d’ingressos de la família.

Reducció de la jornada per cuidar fills menors de 6 anys o familiars dependents
Possibilitat de reduir la jornada laboral pels suposats indicats. Permís de jornada reduïda per a fills de 12 anys

Prestació per part múltiple
Prestació universal i de pagament únic per part múltiple

Prestació de risc durant l’embaràs
Prestació econòmica per a aquelles mares embarassades que no poden continuar al seu lloc de treball perquè aquest representa un perill per a l’embaràs.

Excedència per la cura de familiars directes
Possibilitat de sol·licitar l’excedència per la cura de familiars directes

Excedència per la cura de fills menors de 3 anys
Possibilitat de sol·licitar l’excedència per la cura de fills menors de 3 anys..

Reducció de la jornada laboral per lactància
Possibilitat de reduir la jornada laboral amb motiu de la lactància d’un fill menor de 9 mesos.

Transport
Descomptes especials per a famílies nombroses.

Reducció en l’impost de matriculació de vehicles
Reducció del 50% de l’import de la base imposable de l’impost de matriculació dels vehicles automòbils amb una capacitat homologada no inferior a cinc places i no superior a nou, inclosa la del conductor.

Beques
El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport atorga anualment beques d’estudis i ajudes per a l’adquisició de llibres i material didàctic.

 

Informació:


 
 
Reducció de jornada laboral per lactància

Què és?

És un permís de reducció de la jornada laboral per a assistir a la lactància d’un/a fill/a menor de nou mesos. El/la treballador/a podrà absentar-se del lloc de treball durant una hora diària, que es pot dividir en dues parts de mitja hora cadascuna o bé pot substituir-se per una reducció de la jornada laboral de mitja hora, en l’entrada o l’eixida del centre de treball.

Qui pot acollir-se?
Podran acollir-s’hi tant la mare com el pare, si ambdós treballen, i és opció del/la treballador/a decidir gaudir de l’hora sencera o bé dividir-la en dues parts.

Com afecta el salari?
El/la treballador/a continuarà rebent el sou íntegre durant el temps que s’acolla a aquest permís.
Compatibilitat
Aquest permís de reducció de la jornada laboral per lactància és compatible amb el permís de reducció de jornada laboral per a cuidar d’un/a menor (amb independència del tipus de jornada laboral que es faça), sense que això implique una reducció del sou per concepte de lactància.

On es demana?
El permís es demana en el mateix centre de treball. El treballador/a haurà d’avisar de la seua reincorporació a la jornada ordinària amb 15 dies d’antelació. 

 
 
VII. TRANSPORTS
BENEFICIS GENERALS
Les administracions públiques competents establiran un règim d’exempcions i bonificacions per als membres de les famílies nombroses, en relació amb les taxes i preus per la prestació dels serveis o la realització d’activitats de la seua competència en els transports públics, urbans i interurbans, sense perjudici d’allò que s’estableix en la Llei 16/1987 de 30 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres. 

Per a establir les quanties dels beneficis, es tindrà en compte el caràcter essencial i les característiques de cada servei, així com les categories de família nombrosa.

Transport aeri nacional

Els membres de les famílies nombroses gaudiran d’una reducció del 5% si estan classificades en la Categoria General i d’un 10%, en la Categoria Especial, sobre les tarifes per serveis regulars nacionals de transport aeri.

Transport per carretera, serveis regulars de transport interurbà

Els membres de famílies nombroses i els que ho acrediten oficialment tindran dret a reduccions en els preus dels serveis regulars permanents d’ús general de transport de viatgers per carretera. Les reduccions seran del 20% i el 50%, segons si es tracta de famílies de les categories general o especial. Als efectes anteriors, el Ministeri de Foment establirà el procediment que hauran d’aplicar les empreses ferroviàries afectades per a efectuar les bonificacions anteriorment citades i la seua posterior liquidació i control per part de la Direcció General de Ferrocarrils.

Transport per ferrocarril

Ferrocarrils RENFE:
Dret a reduccions en les tarifes de transport ferroviari de viatgers. Les reduccions seran del 20 i 50 per cent, segons es tracte de famílies de les categories general o especial. Les anteriors reduccions s’aplicaran, també en idèntiques quantitats, respecte del transport de mobles i altres estris pe raó de canvi de domicili.
Per a tenir dret a l’aplicació dels descomptes prevists en aquest article, els interessats hauran de presentar, quan se sol·licite, el corresponent Títol Oficial de Família Nombrosa o document que acredite fefaentment tal condició i la categoria en què la mateixa es classifica.

Ferrocarrils de la Generalitat:
Metre València ofereix un descompte sobre el preu de la tarifa ordinària segons el tipus de bitllet i si la família nombrosa és de Categoria General o de Categoria Especial.
La línia de Transport Metropolità d’Alacant (TRAM) ofereix descomptes segons el tipus de bitllet per a les famílies nombroses.
Aquest descompte no s’aplica sobre el bitllet d’anada i tornada, ni sobre altres tarifes integrades o no, tals com l’abonament transport jove, el metro, bus, etc.

Transport marítim. Línies regulars

Reducció del 20 per cent si estan classificades en la Categoria General, i d’un 50 per cent en la Categoria Especial, sobre les tarifes existents per la utilització de les línies regulars de transport marítim de cabotatge.
Les anteriors bonificacions s’aplicaran, també en idèntiques quantitats, respecte del transport de mobles i altres estris per raó de canvi de domicili, quan es realitze dins dels trajectes especificats en l’apartat anterior.
En relació amb el requisit previ a l’expedició del bitllet s’ha d’entendre que, tractant-se de beneficiaris de bonificacions per família nombrosa, l’empleat de l’empresa naviliera o de l’agència haurà de recaptar dels interessats la presentació del Títol Oficials de Família Nombrosa o document que acredite fefaentment tal condició i la categoria en què es classifica.

 
 Reducció en l’impost de matriculació de vehicles:
 
Què és?

És la reducció del 50% de l’import de la base imposable en l’impost de matriculació de vehicles per a famílies nombroses, regulat per la Llei 14/2000 de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.
Requisits:
S’han de complir els requisits que es detallen a continuació:

  • Fa falta tindre reconeguda la condició de família nombrosa amb el títol corresponent.
  • Fa falta que el vehicle tinga la capacitat homologada d’entre cinc i nou places, inclòs la del/ de la conductor/a.
  • Fa falta que el vehicle es destine a l’ús exclusiu de la família nombrosa.
  • Fa falta que el vehicle estiga matriculat a nom del pare, la mare o dels dos.
  • Fa falta que el vehicle no es venga en els quatre anys posteriors a la seua matriculació.
  • Fa falta que hagen transcorregut quatre anys en cas d’una matriculació prèvia que haja gaudit de la reducció mencionada (excepte els casos de sinistre total del vehicle).

L’atorgament de la reducció també serà condicionada al reconeixement previ per l’Administració Tributària. La certificació acreditativa de la condició de família nombrosa és el Títol de Família Nombrosa expedit pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat Valenciana.
Amb objecte de gaudir de la reducció d’aquest impost de matriculació cal presentar el Títol de Família Nombrosa al concessionari de vehicles en el moment de la compra. El concessionari farà les gestions necessàries davant la Delegació d’Economia i Hisenda, on presentarà la documentació del vehicle juntament amb l’imprés de sol·licitud corresponent (model 467).

Més informació:
Telèfon d’informació de l’Agència Tributària estatal: 901 200 245


 

Contacta

 ASAFAN

ASOCIACIÓN ALICANTINA DE FAMILIAS NUMEROSAS

García Andreú 20  |  03007 ALICANTE

Telf. 965 143 274

Fax 965 142 508

Mail: alicante@asafan.org

Colaboradores

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand