García Andreu 20 | 03007 ALICANTE
965 143 274 – 965 992 396
Horario: 9:30 a 13:30 h.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Benilloba

Impuestos de Bienes Inmuebles (ordenanza actualizada al 12/11/2015)

“Article 4. Bonificacions
3.- S’estableix una bonificació del 40%, de la quota íntegra de l’impost a favor d’aquells subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa, sempre que reunisquen els següents requisits:
a) Per poder gaudir de la bonificació el ben immoble ha de constituir habitatge habitual del subjecte passiu.
b) La sol·licitud de bonificació haurà de presentar-se abans del primer dia del període impositiu a partir del com haja d’assortir efectes i anar acompanyada de la següent documentació:
1. Certificat d’empadronament.
2. Últim rebut de l’Impost Sobre Béns Immobles.
3. Llibre família nombrosa
c) La bonificació tindrà caràcter pregat i es concedirà pel temps de vigència del títol de família nombrosa, sempre que no varien les circumstàncies familiars, no tenint caràcter retroactiu, per la qual cosa la bonificació es retirarà, d’ofici, l’any immediatament següent a aquell en el qual el subjecte passiu cessament la seva condició de titular de família nombrosa o deixe de concórrer qualsevol dels requisits exigits.
d) La bonificació es mantindrà per a cada any, sense necessitat de reiterar la sol·licitud, sempre que es mantinguen les condicions que van motivar la seua aplicació

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA PISCINA MUNICIPAL.(Ordenanza actualizada a 22/05/2017)

Artículo 7º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Se aplicará una bonificación correspondiente al 25% en los pases de temporada a los titulares de familias numerosas que retiren pases para la unidad familiar. También será de aplicación dicha bonificación a las personas con discapacidad reconocida en un grado igual o superior al 33%. En ambos casos se deberá aportar el documento acreditativo de dichos requisitos:
• Título de familia numerosa.
• Certificado de reconocimiento del grado de discapacidad