García Andreu 20 | 03007 ALICANTE
965 143 274 – 965 992 396
Horario: 9:30 a 13:30 h.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Verger (El)

EDICTO APROBACION DEFINITIVA MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (Ordenanza actualizado el 12/07/2021)
33) Famílies nombroses. En aplicació de l’article 74.4 del la TRLRHL els subjectes passius que, en el moment del dret a percebre, ostenten la condició de titulars de família nombrosa, conforme al que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses, RD 1621/2005 i Ordre de la Conselleria de Benestar Social de 21 de setembre de 2007, i la resta de normativa concordant,
gaudiran d’una bonificació en la quota íntegra de l’impost corresponent a la vivenda habitual de la família.
A este efecte, s’entendrà per vivenda habitual aquella unitat urbana d’ús residencial destinada exclusivament a satisfer la necessitat permanent de vivenda del subjecte passiu i la seua família. Es presumirà que la vivenda habitual de la família nombrosa és aquella en què figura empadronada la família.
En el cas que el subjecte passiu beneficiari siga titular de més d’un immoble radicat en el municipi, la bonificació quedarà referida a una única unitat urbana, sempre que, a
més, constituïsca la vivenda habitual de la unitat familiar o de la major part de la mateixa, sense que puga gaudir-se de més d’una bonificació encara que foren
diverses les vivendes que disposarà el subjecte passiu o la seua família.
Serà requisit per a l’aplicació de la bonificació a què es refereix este apartat que el valor cadastral de la vivenda habitual de la unitat familiar estiga individualitzat.

Serà requisit per a l’aplicació de la bonificació que el subjecte passiu estiga empadronat en el municipi i haurà de presentar la sol·licitud abans de l’inici del període impositiu a partir del qual haja de produir efectes la bonificació. S’acompanyarà a la sol·licitud la documentació següent:
– Fotocòpia del DNI del subjecte passiu.
– Fotocòpia del Carnet o títol de família nombrosa en vigor, expedit per la Generalitat Valenciana.
– Fotocòpia del rebut d’IBI el subjecte passiu del qual haurà de coincidir amb el titular de la família nombrosa.
– Certificat d’empadronament.
El percentatge de la bonificació, si es mantenen les condicions que van motivar la seua aplicació, tindrà una vigència de dos anys, renovables a petició de l’interessat, i es determinarà, d’acord amb la categoria de la família nombrosa i el valor cadastral de la seua vivenda habitual, segons s’estableix en el quadre següent:


Els límits del valor cadastral de l’immoble seran susceptibles de revisió/modificació en cas de Procediment de Valoració Col·lectiva de Caràcter General.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN (Ordenanza 05/01/2022)

Bonificaciones
Artículo 5.
1.- Tendrán una bonificación de la tasa por los derechos de examen los sujetos pasivos que tengan la condición de miembro de familia numerosa en la fecha en que finalice el plazo para formular la solicitud de participación en el proceso selectivo. Los porcentajes de bonificación serán los siguientes, de acuerdo con las categorías de familias numerosas que vienen regulados en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas:
Categoría general: 50 por ciento.
Categoría especial: 100 por ciento.
Para la aplicación de dichas bonificaciones, los interesados deberán adjuntar a la solicitud de participación en las pruebas selectivas una fotocopia compulsada del carnet en vigor que acredite dicha condición.
2.- Tendrán una bonificación del 50 por ciento de la tasa los sujetos pasivos que tenga una discapacidad igual o superior al 33%. Dicha condición deberá ser acreditada mediante fotocopia compulsada del certificado acreditativo de la minusvalía o discapacidad emitido por el organismo competente, que deberá adjuntarse a la solicitud de participación en las pruebas.