García Andreu 20 | 03007 ALICANTE
965 143 274 – 965 992 396
Horario: 9:30 a 13:30 h.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Benissa

Impuesto de Bienes Inmuebles (Ordenanza 08/04/2022)

2. Bonificació a favor de famílies nombroses:
1) Béns immobles que constituïsquen la residència habitual dels subjectes passius que ostenten la condició de titular de família nombrosa, conformement al que es disposa en l’article 74.4 del RDL 2/2004.
1.1) Concessió de la bonificació. La sol·licitud de bonificació haurà d’adjuntar a més de la documentació general exigible la següent documentació conformement al que es disposa en l’article 74.4 del RDL 2/2004, de 5 de març Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals:
– Títol de família nombrosa vigent (Ordre de 2 de febrer del 2000 de la Conselleria de Benestar Social)
– Últim rebut aprovat per l’Ajuntament de l’impost sobre béns immobles la bonificació dels quals se sol·licita en posteriors períodes impositius.

– Certificat d’empadronament a nom del subjecte passiu per a la constatació que el mateix està empadronat en l’immoble la bonificació del qual sol·licita.
– Certificat, a nom del subjecte passiu de l’impost, d’estar al corrent de les seues obligacions fiscals amb aquest Ajuntament, per a això es deurà sol·licitar informe de deutes pendents davant l’Organisme de Recaptació SUMA Gestió Tributària i així mateix davant l’Ajuntament de Benissa.
1.2) Durada de la bonificació. Tindran dret a la present bonificació, en la quota íntegra de l’impost, durant els períodes impositius en els quals el subjecte passiu ostenta la titularitat de família nombrosa. En tot cas, la present bonificació farà efecte en el període següent a aquell en el qual s’haguera presentat la sol·licitud de bonificació, inclusivament l’últim període impositiu en el qual tinguera la condició de titular de família nombrosa.
1.3) Quantia anual de la bonificació. S’estableix una bonificació del 50 per 100 de la quota íntegra.
1.4) Beneficiari. La present bonificació serà aplicable en la quota de l’Impost sobre Béns Immobles els propietaris dels quals tinguen la condició de titular de família nombrosa conformement al que es disposa en l’article 7 de la Llei 25/1971 i l’Ordre de 2 de febrer del 2000 de la Conselleria de Benestar Social, sempre que aquests immobles constituïsquen el seu domicili habitual i a aquest efecte figuren inscrits en el Padró Municipal d’Habitants.
1.5) Classes i característiques dels béns immobles. Per a gaudir de la present bonificació els béns immobles deuran:
• Ser béns immobles urbans.
• Tindre un tipus d’ús residencial, conformement a la classificació feta per la normativa cadastral.
• El seu valor cadastral no superarà l’import de 120.000,00 €, en el moment de la sol·licitud.
1.6) Aspectes substantius: No seran beneficiaris aquells propietaris que tinguen la condició de titular de família nombrosa conformement al que es disposa en l’article 7 de la Llei 25/1971 i l’Ordre de 2 de febrer del 2000 de la Conselleria de Benestar Social, i apareguen com a subjecte passiu en més béns immobles de naturalesa urbana que el domicili habitual objecte de bonificació, segons els registres que consten en l’últim Padró de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana aprovat per aquest Ajuntament.
1.7) Manteniment de la bonificació per renovació del títol de família nombrosa.
Una vegada concedida la bonificació, per al seu manteniment i aplicació en els exercicis posteriors, finalitzat el termini de validesa del títol de família, haurà d’adjuntarse la sol·licitud de manteniment de la bonificació per renovació de títol de família nombrosa, a més de la documentació general exigible, la següent documentació, conformement al que es disposa en l’article 74.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
– Títol de família nombrosa vàlid (Ordre de 2 de febrer de 2000 de la Conselleria de Benestar Social).
– Últim rebut de l’impost sobre béns immobles la bonificació dels quals se sol·licita en posteriors períodes impositius.
El termini per a presentar l’anterior documentació acabarà el dia 30 de desembre de l’any anterior a aquell la bonificació del qual causarà efectes. El seu incompliment determinarà la pèrdua del dret de bonificació en el període impositiu corresponent.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENTS ESPECIALS A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA JAVIER SANTACREU DE BENISSA  (Ordenanza al 03/06/22)

Article 5é Bonificacions.
Per a gaudir de les bonificacions assenyalades en el present article és necessari la seua sol·licitud per part d’interessat prèvia justificació que es compleixen els requisits.
1. Famílies nombroses:
Les famílies nombroses de primer grau d’alumnes matriculats a l’escola reben la següent bonificació:
20% per un membre de la família matriculat.
30% per dos membres de la família matriculats.
50% per tres membres de la família matriculats.
2. Per assistència de diversos membres d’una mateixa família.
Les famílies amb més de dos alumnes matriculats, obtenen una reducció del 20 per cent pel que fa a la tarifa II b).

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE BENISSA. (Ordenanza 01/07/2020)

Article 7. Bonificacions.
Poden pagar la tarifa bonificada, a què fa referència l’article 5, els usuaris que pertanyen a algun dels següents col·lectius:

  • Menors de 18 anys
  • Majors de 65 anys
  • Discapacitats amb certificat igual o superior al 33%.
  • Persones que estiguen en possessió del títol de família nombrosa.

Així mateix, es reduirà en un 10% sobre el preu de tarifa de la Modalitat 4, a aquelles persones que pertanyen als següents col·lectius:

  • Menors de 18 anys
  • Majors de 65 anys
  • Discapacitats amb certificat igual o superior al 33%.
  • Persones que estiguen en possessió del títol de família nombrosa.
  • Persones major de 18 anys Federades en clubs inscrits en el Registre d’Associacions de Benissa.

Així mateix, es reduirà en un 10% sobre el preu de tarifa de la Modalitat 3.1 Cursos trimestrals de natació, a aquelles persones que pertanyen als següents col·lectius:

● Discapacitats amb certificat igual o superior al 33%.
● Persones que estiguen en possessió del títol de família nombrosa.

Aquests descomptes no són acumulables i haurà d’acreditar-se la condició de beneficiari.
Els Centres Educatius d’Infantil i Primària i Educació Secundaria de Benissa disposaran d’una bonificació del 50 per cent en les tarifes per a l’ús de les instal·lacions dins de l’horari
escolar en activitats programades pel centre.
Les Associacions Locals degudament registrades, així com altres Entitats o empreses, podran disposar d’una bonificació màxima del 50 per cent en la modalitat 5. Lloguers,
bonificació que es regularà mitjançant la signatura del corresponent conveni amb l’Ajuntament de Benissa.
Per totes les activitats dirigides que es realitzen de manera no presencial amb les plataformes telemàtiques indicades per la instal·lació a l’efecte, s’aplicarà una bonificació del 50% de les tarifes exposades en les modalitats 1, 2 i 4.