García Andreu 20 | 03007 ALICANTE
965 143 274 – 965 992 396
Horario: 9:30 a 13:30 h.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Orba

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (Ordenanza 17/12/2018)
3.- Famílies nombroses. En aplicació de l’article 74.4 del la TRLRHL els subjectes passius que, en el moment del dret a percebre, ostenten la condició de titulars de família nombrosa, conforme al que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses, RD 1621/2005 i Ordre de la Conselleria de Benestar Social de 21 de setembre de 2007 i la resta de normativa concordant, gaudiran d’una bonificació en la quota íntegra de l’impost corresponent a la vivenda habitual de la família.
A este efecte, s’entendrà per vivenda habitual aquella unitat urbana d’ús residencial destinada exclusivament a satisfer la necessitat permanent de vivenda del subjecte passiu i la seua família. Es presumirà que la vivenda habitual de la família nombrosa és aquella en què figura empadronada la família.
En el cas que el subjecte passiu beneficiari siga titular de més d’un immoble radicat en el municipi, la bonificació quedarà referida a una única unitat urbana, sempre que, a
més, constituïsca la vivenda habitual de la unitat familiar o de la major part de la mateixa, sense que puga gaudir-se de més d’una bonificació encara que foren
diverses les vivendes que disposarà el subjecte passiu o la seua família.
Serà requisit per a l’aplicació de la bonificació a què es refereix este apartat que el valor cadastral de la vivenda habitual de la unitat familiar estiga individualitzat.
Serà requisit per a l’aplicació de la bonificació que el subjecte passiu estiga empadronat en el municipi i haurà de presentar la sol·licitud abans de l’inici del període impositiu a partir del qual haja de produir efectes la bonificació. S’acompanyarà a la sol·licitud la documentació següent:
Fotocòpia del DNI del subjecte passiu.
Fotocòpia del Carnet o títol de família nombrosa en vigor, expedit per la Generalitat Valenciana.
Fotocòpia del rebut d’IBI el subjecte passiu del qual haurà de coincidir amb el titular de la família nombrosa.
Certificat d’empadronament.
El percentatge de la bonificació, que es mantindrà per a cada any, sense necessitat de reiterar la sol·licitud, si es mantenen les condicions que van motivar la seua aplicació, es determinarà, d’acord amb la categoria de la família nombrosa i el valor cadastral de la seua vivenda habitual, segons s’estableix en el quadre següent:
CATEGORIES
VALOR CADASTRAL VIVENDA HABITUAL GENERAL ESPECIAL
FINS A 125.000,00 €                                                20%               30%
A PARTIR DE 125.001,00 €                                    10%                15%
Els límits del valor cadastral de l’immoble seran susceptibles de revisió/modificació en cas de Procediment de Valoració Collectiva de Caràcter General.
APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENSEÑANZAS ESPECIALES EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA (Ordenanza 32/2007)
Artículo 5º.- bonificaciones en la cuota.
Todas las familias, con más de dos alumnos matriculados, obtendrán una reducción del 20 por ciento en lo que se refiere a la tarifa I.b y I.c.
Las familias numerosas de primer grado de alumnos matriculados en la escuela de música recibirán la siguiente bonificación:
-20 % por un miembro de la familia matriculado.
-30 % por dos miembros de la familia matriculado.
-50 % por tres miembros de la familia matriculados.