García Andreu 20 | 03007 ALICANTE
965 143 274 – 965 992 396
Horario: 9:30 a 13:30 h.
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Ondara

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (Ordenanza 17/12/2018)
Artículo 4.- Bonificaciones.3.- Famílies nombroses. En aplicació de l’article 74.4 del la TRLRHL els subjectes passius que, en el moment del dret a percebre, ostenten la condició de titulars de família nombrosa, conforme al que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses, RD 1621/2005 i Ordre de la Conselleria de Benestar Social de 21 de setembre de 2007 i la resta de normativa concordant, gaudiran d’una bonificació en la quota íntegra de l’impost corresponent a la vivenda habitual de la família.
A este efecte, s’entendrà per vivenda habitual aquella unitat urbana d’ús residencial destinada exclusivament a satisfer la necessitat permanent de vivenda del subjecte passiu i la seua família. Es presumirà que la vivenda habitual de la família nombrosa és aquella en què figura empadronada la família.
En el cas que el subjecte passiu beneficiari siga titular de més d’un immoble radicat en el municipi, la bonificació quedarà referida a una única unitat urbana, sempre que, a més, constituïsca la vivenda habitual de la unitat familiar o de la major part de la mateixa, sense que puga gaudir-se de més d’una bonificació encara que foren diverses les vivendes que disposarà el subjecte passiu o la seua família.
Serà requisit per a l’aplicació de la bonificació a què es refereix este apartat que el valor cadastral de la vivenda habitual de la unitat familiar estiga individualitzat.
Serà requisit per a l’aplicació de la bonificació que el subjecte passiu estiga empadronat en el municipi i haurà de presentar la sol·licitud abans de l’inici del període impositiu a partir del qual haja de produir efectes la bonificació. S’acompanyarà a la sol·licitud la documentació següent:
Fotocòpia del DNI del subjecte passiu.
Fotocòpia del Carnet o títol de família nombrosa en vigor, expedit per la Generalitat Valenciana.
Fotocòpia del rebut d’IBI el subjecte passiu del qual haurà de coincidir amb el titular de la família nombrosa.
Certificat d’empadronament.
El percentatge de la bonificació, que es mantindrà per a cada any, sense necessitat de reiterar la sol·licitud, si es mantenen les condicions que van motivar la seua aplicació, es determinarà, d’acord amb la categoria de la família nombrosa i el valor cadastral de la seua vivenda habitual, segons s’estableix en el quadre següent:
CATEGORIES
VALOR CADASTRAL VIVENDA HABITUAL GENERAL ESPECIAL
FINS A 125.000,00 €                                                20%                30%
A PARTIR DE 125.001,00 €                                    10%                 15%
Els límits del valor cadastral de l’immoble seran susceptibles de revisió/modificació en cas de Procediment de Valoració Col·lectiva de Caràcter General.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA PISCINA MUNICIPAL, SALA DE FITNESS Y PISTAS DE PÁDEL. (Ordenanza 17/12/2018)
Article 7.- Bonificacions.
S’establiran les bonificacions següents:
1. En abonaments anuals.
Bonificació del 25% a les persones discapacitades prèvia presentació del corresponent certificat de minusvalia emès per l’òrgan oficial corresponent.
Bonificació del 10 % a majors de 65 anys.
Els Bonificarà amb un 10% als subjectes passius titulars del Carnet Jove i els subjectes passius amb la condició de família nombrosa i/o monoparental.
Per a gaudir de les bonificacions de família nombrosa o monoparental regulades en l’apartat anterior es necessari presentar el títol corresponent, emès per la Conselleria de Benestar
Social de la Generalitat Valenciana.
Per a gaudir de les bonificacions referides a la titularitat del Carnet és necessari ser titular del mateix expedit per l’IVAJ.
Bonificació del 25% als empadronats en Ondara.
Bonificació del 35% a persones desocupades que siguen residents a Ondara i acrediten per
mitjà de certificat deL SERVEF que perceben prestació contributiva o subsidi-ajuda familiar; o bé hagen esgotat ja les anteriors prestacions.
Els membres de les famílies nombroses o monoparentals, residents a Ondara, que acrediten, la seua condició, tindran abonaments gratuïts, a partir del quint membre de la família inscrit.
Les bonificacions seran acumulables
2. Per la realització de cursos:
Bonificació del 10% del preu del curs, quan el pagament sigui d’un trimestre complet, a partir del segon membre de la mateixa família. El descompte s’aplicarà al curs de menor cost.
Es considera família:
– Matrimonis o parelles amb fills menors d’edat que visquen a la mateixa unitat familiar
– Pare/mare amb fills/es menors d’edat que visquen a la mateixa unitat familiar
– Germans/es menors d’edat que visquen a la mateixa unitat familiar
– Matrimonis o parelles que visquin a la mateixa unitat familiar
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ACTIVIDADES DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES (Ordenanza 05/09/2012)
Artículo 7.- Bonificaciones
Bonificación del 25 % para las personas empadronadas en Ondara.
Bonificación del 10 % para las familias con dos hermanos inscritos en alguna actividad. Este apartado se aplicará únicamente al hermano menor.
Bonificación del 10 % para las personas con cualquier grado de discapacidad.